Milieu

Windplan 2020: meer, sneller en overal windmolens

De Vlaamse Regering wil dat er tegen 2020 minstens 280 extra windmolens bijkomen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Meer windmolens en snellere procedures zijn de uitgangspunten van het windplan “Windkracht 2020”, gelanceerd door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege. Om dit te realiseren zet het plan in op een betere benutting van de ruimte en het creëren van een groter draagvlak bij de burgers.

Uitgangsprincipe: windmolens kunnen overal

Er zullen in de eerste plaats meer windmolens komen in grote industriegebieden en in de Vlaamse havens, weg van woongebied. De ministers zullen samenzitten met de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Ook met defensie en de luchtvaartsector zullen ze overleggen om zoveel mogelijk beperkingen weg te werken.

Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) worden windmolens bestemmingsneutraal. Daardoor zal het niet meer bij voorbaat onmogelijk zijn om windmolens te bouwen in natuurgebied.

Snellere vergunningsprocedure

De ministers werken ook aan een snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedures. Vanaf 23 februari gaat de omgevingsvergunning van start, die de milieu- en bouwvergunning combineert in één procedure op één bestuurlijk niveau. Verder zullen de ministers de lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete locaties, zodat er minder beroepsprocedures gestart worden tegen vergunde projecten. Samen met de provincies en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie en per jaar een realistisch aantal windturbines vast te leggen.

Minder regels

Voor een KMO of landbouwbedrijf kunnen kleine en middelgrote windmolens zeer interessant zijn. Ze leveren een vrij constante productie en kunnen vaak het eigen verbruik dekken. De regels voor kleine en middelgrote windmolens worden versoepeld door de omzendbrief daarover af te schaffen. Ook voor grote windmolens worden de regels opnieuwe bekeken.

Draagkracht verhogen door informatie en participatie

Burgers staan nog vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Informatie en participatie zijn volgens ministers Tommelein en Schauvliege essentieel om hen over de streep te trekken.

Meer info over het Windplan ‘Windkracht 2020’: www.tommelein.com/windplan

Gepubliceerd op 19-12-2016

  501