100 jaar ILO: Nieuwe risico’s en kansen in een vernieuwde arbeidsmarkt

De internationale arbeidsorganisatie (ILO) bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag en van de “World Day for Safety and Health at Work” op 28 april, lanceert de organisatie een rapport over uitdagingen en kansen van demografie, technologie en milieu om betere werkomstandigheden te creëren. 

Vandaag de dag zijn er wereldwijd 374 miljoen mensen gewond of ziek door een werkongeval of door beroepsgerelateerde blootstelling. Naar schatting veroorzaken risico’s op het werk zo’n 4 procent van de verloren werkdagen. Nog belangrijker dan de economische kost, is het onmeetbare menselijke lijden dat deze ongevallen en beroepsziektes teweegbrengen. Bovendien zijn veel van deze slachtoffers grotendeels te voorkomen door de juiste preventiemaatregelen.  Met dit rapport wilt de ILO terugblikken op de arbeidspraktijken in de voorbije 100 jaar, maar ook een blik op de toekomst werpen om de werkomstandigheden van werknemers wereldwijd te verbeteren. 
 

 
Op basis van hun 100-jarige ervaring rapporteert ILO de volgende grote uitdagingen voor werknemers: 
 • psychosociale risico’s;
 • niet-overdraagbare aandoeningen, zoals hart- en vaatziektes en aandoeningen aan de luchtwegen;
 • verschillende soorten kanker. 
Deze uitdagingen gaan samen met deze 4 ontwikkelingen: 
 1. Technologie - Technologieën zoals digitalisering, robots en nanotechnologie kunnen het psychosociaal welzijn van werknemers aantasten en nieuwer materialen introduceren waarvan we de gezondheidsrisico’s nog niet (volledig) kennen. Anderzijds kunnen technologische vernieuwingen leiden tot minder schadelijke blootstellingen en het makkelijker maken om werknemers de nodige opleiding te geven en om betere inspecties uit te voeren op de werkvloer. 
 2. Demografie - Jonge werknemers komen significant meer voor in de ongevallenstatistieken, terwijl oudere werknemers meer nood hebben aan aangepast werk. Vrouwen worden vaak geconfronteerd met werk dat niet aangepast is aan hun situatie, waardoor ze meer risico lopen op musculoskeletale aandoeningen. 
 3. Klimaatverandering – omgevingsrisico’s zoals luchtvervuiling, hittestress en bijhorende aandoeningen kunnen leiden tot meer zieke werknemers en absenteïsme. Anderzijds zullen er ook nieuwe jobs ontstaan door de groene economie. 
 4. Nieuwe arbeidsorganisatie – De toenemende flexibilisering verhoogt het risico op psychosociale problemen, veroorzaakt door de bijhorende onzekerheid, verminderde privacy, kortere rusttijden, langere werkdagen en gebrekkige bescherming. Ongeveer 36 procent van de werknemers wereldwijd moet meer dan 48 uren per week presteren. 
Naar aanleiding van deze uitdagingen en ontwikkelingen, formuleerde ILO zes domeinen waarop beleidsmakers en werkgevers moeten focussen om te kunnen anticiperen op welzijnsrisico’s:
 1. Anticiperen op nieuwe welzijnsrisico’s, o.a. aan de hand van voorspellingen en onderzoeken
 2. Een multidisciplinaire aanpak, waarbij beleidsmakers samenwerken met economien, ingenieurs, psychologen enz. 
 3. HSE competenties aansterken bij werknemers en werkgevers, o.a. door de thema’s welzijn en preventie te integreren in het reguliere onderwijs en door levenslang leren te bevorderen. 
 4. Meer aandacht voor de link tussen werk en publieke gezondheidszorg, zodat beroepsziektes eerder gedetecteerd of zelfs voorkomen kunnen worden. 
 5. Internationale standaarden voor werkomstandigheden versterken zodat het welzijn van werknemers wereldwijd gerespecteerd wordt. 
 6. De rol van overheden en sociale partners versterken en samenwerkingen uitbreiden met instanties zoals universiteiten, zodat tot nu toe onbekende risico’s zo vroeg mogelijk gedetecteerd en aangepakt kunnen worden. 
 
Lees de samenvatting van het rapport (Engelstalig) op de website van ILO
 
 
Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 26-04-2019

  117