Aanvullende vorming preventieadviseur in tijden van corona

 Er worden heel wat vragen gesteld over wat er moet gebeuren met mensen die een opleiding aan het volgen zijn om het getuigschrift van aanvullende vorming van niveau 1 of 2 aan het volgen zijn. De FOD WASO somt enkele aanpassingen op die gelden tijdens de coronamaatregelen.
 

De organisatie van de cursussen van de aanvullende vormingen niveau 1 en 2 voor preventieadviseurs moet gewijzigd en aangepast worden ten gevolge van speciale regeringsmaatregelen vanwege de Covid-19 pandemie.

Het is de taak van de opleidingsinstellingen om zich te organiseren met inachtneming van de volgende principes:

  • het volledige programma moet gegeven worden, hetzij door de lessen uit te stellen, hetzij door middel van afstandsonderwijs
  • de evaluatie van de kennis moet in ieder geval gebeuren door middel van een examen en een eindwerk

De gekozen manier moet in ieder geval vermeld worden in het verslag van einde cyclus.

Redenering en standpunt inspectie

Volgens de bepalingen van artikel 6 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, mogen hogescholen en universiteiten enkel werken via afstandsonderwijs.

Dit heeft een invloed op de aanvullende vormingen niveau I en II die momenteel bezig zijn of binnenkort beginnen. De organisatie van de cursussen van de aanvullende vormingen zal aangepast moeten worden als gevolg van de maatregelen die genomen moeten worden door de Covid-19 pandemie.

De aanvullende vorming niveau I bestaat uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule niveau I. De aanvullende vorming niveau II bestaat uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule niveau II (art. II.4-3, §1).

Het lesrooster van de multidisciplinaire basismodule beslaat ten minste 120 uren. Het lesrooster van de specialisatiemodule van niveau I beslaat ten minste 280 uren. Het lesrooster van de specialisatiemodule van niveau II beslaat ten minste 90 uren (art. II.4-8).

- In deze uitzonderlijke omstandigheden mag de specialisatiemodule van niveau II langer duren dan één jaar.

De inrichter heeft de mogelijkheid om de cursussen uit te stellen tot een later tijdstip. Dit kan noodzakelijk zijn voor praktijkgerichte cursusmodules, bedrijfsbezoeken en het aanleren van bepaalde vaardigheden.

- Er kunnen ook cursussen georganiseerd worden via afstandsonderwijs. Eén uur afstandsonderwijs wordt gelijkgesteld met één uur van het oorspronkelijke lesrooster. Het is niet voldoende om enkel de cursusteksten ter beschikking te stellen; er moet ook interactie mogelijk zijn tussen de lesgever en de cursisten.

De cursusmodules zijn zo opgevat en gestructureerd dat de kandidaat voor een functie van preventieadviseur op het einde van de cursussen de kennis en de vaardigheden heeft verworven zoals opgesomd in de bijlagen II.4-2 en II.4-3 of II.4-4 (art. II.4-6). Alle vaardigheden en kennisdomeinen, zoals opgenomen in de bijlagen moeten ook in het aangepast programma aan bod komen.

Evaluatie van de cursisten

De aanvullende vormingen worden afgesloten met een grondige evaluatie van de cursisten, enerzijds door het testen van de kennis en het inzicht in de leerstof, anderzijds door het opstellen en de verdediging van een eindwerk waarmee de cursist aantoont de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te kunnen toepassen (art. II.4-11). Deze grondige evaluatie is een essentieel onderdeel van de aanvullende vorming. De inrichters kunnen zelf bepalen op welke wijze ze deze evaluatie doen. De verdediging van het eindwerk moet wel gebeuren voor een multidisciplinaire jury.

- Tijdens deze evaluatie moeten de regels van social distancing van 1,5 m en de hygiëneregels strikt nageleefd worden om de verspreiding van het coronaviris Covid-19 te beperken.

De inrichters moeten na het beëindigen van een vormingscyclus een verslag opstellen en overmaken aan de leidend ambtenaren van de Algemene directies Humanisering van de Arbeid en Toezicht Welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (art. II.4-15).

- De aangepaste organisatie naar aanleiding van de Covid-19 pandemie moet uitvoerig vermeld te worden in dit verslag. Dit komt aan bod in de rubrieken over:

  • de wijzigingen in het programma en de organisatie van de cursussen;
  • de aangewende methoden (bv. afstandsonderwijs, wijze waarop de examens georganiseerd werden, wijze waarop het eindwerk verdedigd werd voor een multidisciplinaire jury, interactie met cursisten,…);
  • de evaluatie door de cursisten van de cursus en van de lesgevers.
Andere opleidingen

Het is duidelijk dat dezelfde redenering gevolgd kan worden voor de andere erkende opleidingen.

FOS WASO


Auteur: Luc Van Hamme (FOD Werkgelegenheid)

Gepubliceerd op 27-04-2020

  95