Veiligheid

Aanwervingen bij hulpverleningszones kunnen starten zonder personeelsplan

De hulpverleningszones kunnen starten met het aanwerven van operationeel personeel. Ook de zones die nog geen personeelsplan kunnen opstellen. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Jan Jambon, creëert daarmee een uitzondering op de algemene regels uit de Hervormingswet Civiele Veiligheid.
Heel wat zones die op 1 januari 2015 van start gingen, willen immers zo snel mogelijk personeel aanwerven, maar beschikken nog niet over het personeelsplan dat daarvoor nodig is. Onder meer omdat bepaalde instrumenten om het plan op te maken nog niet of onvoldoende zijn uitgewerkt of zelfs nog niet bestaan. Bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan van de zone dat het niveau van dienstverlening bepaalt, de arbeidstijdregels voor de beroepsbrandweerlieden of de diensttijdregels voor vrijwillige brandweerlieden.
In principe moeten zones hun eerste personeelsplan klaar hebben ‘uiterlijk voor het einde van de 6e maand na de installatie van de zoneraad’. Maar die deadline blijkt dus voor heel wat zones niet haalbaar. Jambon geeft hen daarom meer tijd. Een half jaar om precies te zijn. Het eerste plan moet klaar zijn voor het einde van de 12e maand na installatie van de zoneraad.
Bovendien laat de minister toe dat er in afwachting van het eerste personeelsplan toch al personeel wordt aangeworven. Al gelden er wel strikte voorwaarden. Tijdens de eerste 6 maanden na de installatie van de zoneraad volstaat een gemotiveerde beslissing van de zoneraad. Tijdens de 6 maanden daarna moet die gemotiveerde beslissing gebaseerd zijn op een voorlopig personeelsplan. Dat plan moet bestaat uit een foto van de bestaande personeelsformatie van de zone, aangevuld met de meest dringende personeelsbehoeften.
De uitzondering geldt trouwens ook voor bevorderingen, mobiliteit en professionalisering van operationeel personeel. Zones die wel klaar zijn om een eerste personeelsplan op te stellen op basis van de bepalingen uit het KB van 29 juni 2014, kunnen hun procedures gewoon verder zetten.
Jambon herinnert in zijn omzendbrief nog aan de verplichting om het personeelsplan te overleggen met de representatieve vakorganisaties en het goedkeuringstoezicht op het personeelsplan.
Tot slot laat hij weten dat het personeelsplan kan worden aangepast in functie van gewijzigde behoeften en omstandigheden aan de zone. Maar het plan moet ook bij ieder nieuw meerjarenbeleidsplan worden herbekeken.

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 31 juli 2007. (art. 102, 127 en 223)

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones, BS 19 augustus 2014.

Gepubliceerd op 08-04-2015

  257