Veiligheid

ABVV-enquête over arbeidsorganisatie en werkdruk

In het kader van de internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april 2014) heeft het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) via zijn website een nationale enquête gehouden over thema's zoals arbeidsorganisatie en werkdruk. Van de bijna 5.000 werknemers die door het ABVV werden ondervraagd, vindt 74% dat ze het huidig ritme niet tot aan hun pensioenleeftijd kunnen volhouden. Bovendien is er weinig vat op de arbeidsorganisatie, wat een grote invloed heeft op lichamelijke en/of mentale gezondheid.

Infographic _ABVV_arbeidsorganisatie  _def

Arbeidsorganisatie


Zo’n 2/3 van de respondenten heeft weinig of geen vat op de arbeidsorganisatie, zelfs niet om de werklast te verminderen bij lichamelijke of mentale problemen. Wie op zijn eigen arbeidsorganisatie zeggenschap noch impact heeft, kan niet anders dan beperkingen en eisen aanvaarden die soms veraf blijken te staan van de realiteit op de werkvloer, die losstaan van het bestaande personeelsbestand en soms zelfs van de fysieke capaciteit van de individuele werknemer. Dit leidt tot werkoverlast en uiteindelijk ook tot stress.

In 25% van de gevallen heeft zelfs de directe chef niet de nodige bevoegdheid om de arbeidsorganisatie te wijzigen.

Slechts 15,9% van de ondervraagden kan het eigen werkritme aanpassen bij overlast. Bij 18,2% is een aanpassing van het uurrooster mogelijk, maar dit hangt af van het statuut.

Kaderleden en bedienden (in eenzelfde categorie ondergebracht) hebben iets meer speelruimte dan arbeiders:

  • 21,5% van de bedienden en kaderleden kunnen hun uurrooster aanpassen, tegen 10,9% van de arbeiders;
  • 10,1% van de bedienden en de kaderleden kunnen zelf hun werklast verminderen, tegen 8,1% van de arbeiders;
  • 16,2% van de bedienden en de kaderleden kunnen hun taak aanpassen, tegen 14,2% van de arbeiders.

Voor bijna 9 op 10 werknemers bestaat er geen twijfel dat de arbeidsorganisatie een invloed heeft op de lichamelijke of de mentale gezondheid van de werknemers. De gevolgen die het vaakst naar voren komen zijn “stress” (91,5%),  “burn-out” (62,8 %), “slaapstoornissen” (51,4%), “absenteïsme” (48,4%), “prikkelbaarheid” (48,1%) en “depressie” (44,5%).
   
Pensioen
   
Vermoedelijk de meest zorgwekkende bevinding uit de enquête: 74% van de ondervraagde werknemers denkt niet de nodige fysieke en psychologische kracht te hebben om door te gaan tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Deze indruk is natuurlijk sterker in de sectoren waar het werk a priori zwaarder is.

De druk is te groot
   
De druk die de werknemers ervaren is duidelijk te groot geworden. 42% van hen pleit voor de indienstneming van extra personeel, 41% voor een diepgaande herziening van de arbeidsorganisatie die meer rekening houdt met het menselijke aspect. Ook worden tal van andere suggesties geformuleerd, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van duidelijke en haalbare doelen (39%) of het verbeteren van de menselijke contacten in de onderneming.

Sociaal overleg

Vermits de werkgever de lakens uitdeelt, verwachten de werknemers van hem dat hij bij het organiseren van het werk rekening houdt met het welzijn van zijn werknemers. De arbeidsorganisatie moet trouwens het voorwerp uitmaken van het sociaal overleg binnen het bedrijf… Maar blijkbaar lukt dit overleg niet altijd overal even goed. Ofwel is er geen vakbondsafvaardiging op het bedrijf, ofwel wil de werkgever gewoon niet discussiëren, ofwel is er geen goede informatiedoorstroming. Daar waar er wel met de vakbondsafvaardiging gediscussieerd werd geeft de sociale dialoog goede resultaten, ook al worden de verbintenissen niet altijd nageleefd.

U kan op de website van ABVV alle resultaten bekijken in:-28 april 2014: Internationale dag van de arbeidsongevallen, ABVV, 28 april 2014
-ABVV enquête: productiviteitswedloop botst op zijn grenzen, BESWIC, 19 mei 2014

Gepubliceerd op 26-05-2014

  480