Veiligheid

Administratief statuut en bezoldigingsregeling voor personeel Brussel Veiligheid & Preventie

De personeelsleden van Brussel Veiligheid en Preventie vallen onder hetzelfde administratief statuut en dezelfde bezoldigingsregeling als de ambtenaren van een openbare nutsinstelling van niveau A. Dit betekent dat het besluit van 27 maart 2014 op hen van toepassing is.
Al behoudt Brussel eigenheden voor wat betreft de toekenning van de strategische doelstellingen aan mandaathouders van rang A5 en A4+, de leidinggevenden van Brussel Veiligheid en Preventie.
Brussel Veiligheid en Preventie werd in 2015 als instelling van openbaar nut in het leven geroepen voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Gewest. Bedoeling is dat de instelling op termijn uitgroeit tot hét referentiepunt in de materie. De personeelsleden zullen zowel instaan voor de voorbereiding als de uitvoering van de beslissingen van de Brusselse regering, de minister-president en de Hoge Ambtenaar die belast is met de coördinatie van de veiligheids- en preventieplannen op gewestelijk niveau. Onder meer in verband met de uitwerking van het Brussels Preventie- en Veiligheidsplan, de subsidiëring van veiligheidsinitiatieven en de voorbereiding van de Lokale Preventie- en buurtplannen. De instelling zal verder ook de middelen toewijzen van het Fonds Europese Toppen, bijdragen tot het veiligheid- en preventiebeleid bij de politiediensten en de brandpreventieadviezen uitreiken voor het verkrijgen van stedenbouwkundige, milieu- of exploitatievergunningen. Dit laatste in samenwerking met de technische en operationele diensten van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Brussel Veiligheid & Preventie zit momenteel nog in de opstartfase. Er wordt nog volop gezocht naar mensen en middelen. Maar de dienst komt onder het rechtstreeks gezag van de Brusselse minister-president en zal nauw samenwerken met de Brusselse Hoge Ambtenaar die instaat voor civiele veiligheid en noodplanning. Het is dan ook logisch dat beide hun strategische doelstellingen die betrekking hebben op hun opdrachten meedelen aan de Brusselse regering die ze op haar beurt toekent aan de leidinggevenden van Brussel Veiligheid & Preventie. Op voorstel van de bevoegde minister.
De Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van Brussel Veiligheid en Preventie is (grotendeels) op 23 november 2015 in werking getreden. De uitvoeringsbepalingen zijn sinds diezelfde dag van kracht. En die regel geldt ook voor het besluit van 1 oktober 2015 over het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instelling.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2015 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel - Preventie & Veiligheid, BS 25 februari 2016.

Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, BS 10 juni 2015.

Gepubliceerd op 01-03-2016

  117