Veiligheid

Arbeidsovereenkomst bij vermoeden van pesterijen niet onmiddellijk verbreken (Frankrijk)

Het Franse Hof van Cassatie verduidelijkte onlangs dat de verplichting voor de onderneming om alle nodige maatregelen te treffen om pesterijen te voorkomen of te doen ophouden niet als dusdanig impliceert dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer onmiddellijk moet worden verbroken. 

Soms is de grens tussen autoritair management en feiten van pesterijen dun. In de behandelde zaak werd aan een teamleidster die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de verkoop van een farmaceutisch laboratorium verweten dat ze een te agressief management hanteerde ten opzichte van haar teamleden.

Haar houding zou een ‘afschuwelijke’ sfeer en een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden hebben doen ontstaan. Voor één van de werknemers uit haar team leidde dit tot afwezigheid van het werk wegens ‘reactieve werkgebonden angst’.  De medewerkers van haar team hadden ‘ongerechtvaardigde gedragingen’ aangeklaagd: ze kende hen tijdens vergaderingen zelf een plaats toe en verbood hen een woord uit te wisselen; ze verbood elk contact met de verkoopdirecteur; ze verplichtte haar medewerkers om haar elke dag een activiteitenrapport te bezorgen terwijl de directie slechts een rapport per week oplegde; als ze te laat waren, riep ze hen ‘kortaf’ tot de orde ... De onderneming aarzelde niet en reageerde kordaat: de werkneemster werd voorlopig geschorst en vervolgens om dringende reden ontslagen. 

Een onderscheid maken tussen autoritair management en pesterijen 

Maar was er wel sprake van pesterijen? En zo niet, kon het gedrag van de werkneemster dan toch een dringende reden vormen? Sinds het arrest van 10 november 2009 aanvaardt het Hof van Cassatie dat managementmethodes feiten van pesterijen kunnen vormen, maar op voorwaarde dat de aangeklaagde managementmethode voor een welbepaalde werknemer tot uiting komt als herhaaldelijke gedragingen, een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden die de rechten en de waardigheid kan aantasten, de fysieke of geestelijke gezondheid kan schaden of de professionele toekomst van de werknemer in het gedrang kan brengen. Het Hof paste deze oplossing toe op de betreffende zaak en was van mening dat er geen sprake was van pesterijen. De manager had de rode lijn niet overschreden en had zich alleen maar autoritair gedragen. Het Hof van Cassatie weigert zelfs om de kwalificatie van dringende reden in aanmerking te nemen.  

Ontslag van de manager, een ongepaste sanctie 

Het Hof van Cassatie verwijt de onderneming dat ze in deze zaak te snel en te abrupt heeft gehandeld. En dat is het interessante aan dit arrest. “De verplichting voor de onderneming om alle nodige maatregelen te treffen om pesterijen te voorkomen of te doen ophouden impliceert niet als dusdanig dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer die aan de oorsprong ligt van een situatie die mogelijk de kenmerken heeft van of kan degenereren tot pesterijen onmiddellijk moet worden verbroken”. 

De tijd nemen om een onderzoek te voeren 

Het Hof van Cassatie geeft een duidelijke boodschap mee: start in een situatie van al dan niet bewezen pesterijen zo snel mogelijk met een onderzoek: hoor de betrokken werknemers en managers zodat u ongerechtvaardigde sancties zoals in casu vermijdt. Hiermee herinnert het Opperste Gerechtshof er ook aan dat preventie in dat geval het beste wapen blijft. 

Gepubliceerd op 19-11-2014

  360