Veiligheid

Arts meldt ook vermoedelijke einddatum arbeidsongeschiktheid aan ziekenfonds

De behandelende arts vermeldt voortaan ook de waarschijnlijke einddatum van de arbeidsongeschiktheid op het voor het ziekenfonds bestemde getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. De adviserend geneesheer kan op zijn beurt - bij de erkenning van de arbeidsongeschiktheid - onmiddellijk een einddatum vastleggen, de betrokkene oproepen voor een medisch onderzoek en op basis daarvan een einddatum vastleggen, of geen einddatum vastleggen.
Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, het zgn. document ‘vertrouwelijk’ dat bestemd is voor het ziekenfonds, ziet er vanaf 1 januari 2016 anders uit.
Er zijn een aantal belangrijke nieuwigheden. Zij moeten de adviserend geneesheer toelaten om te beoordelen of een multidisciplinair re-integratieplan al dan niet nodig is.
- Waarschijnlijke einddatum
De behandelende arts vermeldt voortaan zowel de begindatum als de vermoedelijke einddatum van de arbeidsongeschiktheid. Tot nu volstond de startdatum van de ongeschiktheid.
- Professionele en sociale moeilijkheden
De arts vermeldt op het getuigschrift de diagnose of symptomatologie en de eventuele functionele stoornissen. De arts kan nu ook professionele en sociale moeilijkheden aangeven. Dit moet een betere evaluatie van de arbeidsongeschiktheid toelaten. Waardoor de oproepingen gerichter kunnen ingepland worden.
- Beroep
De patiënt geeft bijkomende informatie over zijn huidig beroep. Vroeger moest hij gewoon aanduiden of hij bediende of arbeider was.
Erkenning arbeidsongeschiktheid
Ook het formulier waarmee de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid erkent wordt grondig aangepast.
De adviserend geneesheer kan vier zaken doen:
  • de arbeidsongeschiktheid zonder meer erkennen voor een specifieke periode – met een begin- en einddatum. Wie na de einddatum van de erkenning nog niet in staat is opnieuw te gaan werken, moet een nieuwe getuigschrift aan het ziekenfonds bezorgen. Binnen twee kalenderdagen na die einddatum en met aanduiding dat het om een verlenging gaat;
  • de arbeidsongeschiktheid erkennen vanaf een bepaalde datum, maar zonder specifieke einddatum. De ziekenfondsarts vraagt de patiënt dan om op een bepaalde datum bij hem te komen voor een medisch onderzoek om de periode van arbeidsongeschiktheid te kunnen bepalen;
  • de arbeidsongeschiktheid erkennen vanaf een bepaalde datum; of
  • de arbeidsongeschiktheid erkennen vanaf een bepaalde datum. En tegelijk vermelden dat de patiënt op datum X een jaar arbeidsongeschiktheid zal zijn. En dat het dan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit is die zich zal uitspreken over de erkenning van de invaliditeit.
Ook het formulier waarmee de adviserend geneesheer de arbeidsongeschiktheid erkent van iemand met woon- of verblijfplaats in een ander land van de Europese Unie wordt op dezelfde manier aangepast. Dat formulier geldt trouwens ook voor wie woont of verblijft in een EER-land of in Zwitserland.
 
De exemplaren van de erkenningsformulieren die bestemd zijn voor de administratieve dienst van de verzekeringsinstelling worden op een gelijkaardige manier aangepast.
Einde arbeidsongeschiktheid
De adviserend geneesheer kan - na ontvangst van het medische controlerapport opgesteld door de controlearts van het betrokken land - beslissen dat de patiënt die in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland woont of verblijft niet langer kan beschouwd worden als arbeidsongeschiktheid.
Het formulier waarmee hij zijn beslissing meldt aan de patiënt wordt aangepast. De redenen waarom de erkenning kan eindigen zijn dezelfde als de redenen waarom de erkenning van een patiënt die in België woont kan eindigen.
Bewijs van arbeidshervatting of werkloosheid
Alleen wie vóór de einddatum van zijn periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw aan het werk gaat of de gecontroleerde werkloosheid hervat moet nog een bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid bezorgen aan zijn ziekenfonds. Wie gewoon opnieuw gaat werken of opnieuw in de gecontroleerde werkloosheid komt na de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode hoeft dat niet meer te doen. Het desbetreffende formulier wordt hieraan aangepast.
Inwerkingtreding
De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2016.

Verordening van 18 november 2015 tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 29 december 2015

Gepubliceerd op 14-01-2016

  299