Veiligheid

Bijna 10% Vlaamse werknemers kampt met burn-out


Volgens een onderzoek van het Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kampten 9,6% van de werknemers en 10,2% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen in 2013 met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. Dat komt overeen met ongeveer 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers. Die personen zijn nog wel aan het werk, maar slagen er niet meer in om 100% adequaat te functioneren in hun job.

SERV onderzocht deze groep van nabij en ging na of er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen en beroepsprofielen. Daarnaast bestudeerden ze een aantal mogelijke oorzaken op de werkplek voor deze burn-outklachten.

Werkbaarheidsmonitor

De Stichting Innovatie en Arbeid stelt sinds 2004 driejaarlijks een Werkbaarheidsmonitor (WBM) op voor Vlaanderen. Daarin wordt ook de psychische vermoeidheid (of werkstress) gemeten. Voor de meting gelden twee criteria:

  • de problematisch psychische vermoeidheid (een vanuit gezondheidsoogpunt niet-acceptabele situatie waarbij werknemers abnormaal lang moeten recupereren van een werkdag);
  • de acute psychische vermoeidheidsproblemen (het niet meer naar behoren functioneren op de werkplek en in de vrije tijd wegens van psychische vermoeidheid).

Vooral ouderen

Bij de -30 jarigen kampt 7,5% van de werknemers met burn-outklachten, bij de 50+ers loopt dit aandeel op tot meer dan 10%. Burn-outklachten komen dus voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans hierop neemt toe met de leeftijd.

De percentages burn-outklachten bij werknemers liggen hoger bij vrouwen (10,1%) dan bij mannen (9,1%) en bij voltijders (10,0%) ten aanzien van de deeltijders (8,7%). Ook bij (midden)kaders (12,1%) en onderwijsmedewerkers (11,9%) ligt dit percentage beduidend hoger dan bij de andere beroepsgroepen.

Hoge werkdruk en emotionele belasting voornaamste oorzaken

Voor het ontwikkelen van burn-outklachten blijkt - van alle onderzochte risico’s op de werkplek - vooral de hoge arbeidsbelasting zwaar door te wegen. Het gaat hier meestal over de belasting op kwantitatief vlak (hoge werkdruk) maar ook over de belasting in emotionele termen (emotionele belasting). De relatief hoge percentages voor burn-out bij onderwijsmedewerkers zijn hiervan getuige. Maar ook andere factoren op het werk kunnen een rol spelen bij het ontstaan van burn-out. Werknemers die niet goed gecoacht worden door hun leidinggevende bijvoorbeeld maken dubbel kans om burn-outsymptomen te ontwikkelen. Voor zelfstandige ondernemers is een ernstig competentiedeficit op het vlak van management en beheer van de organisatie een belangrijke risicofactor voor burn-outklachten.

Duurzame inzetbaarheid vraagt aandacht voor burn-out

De aandacht voor de problematiek van burn-out past in een beleid dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Werknemers met burn-outsymptomen rapporteren hogere verzuimcijfers; ze zijn frequenter en meer langdurig afwezig. Bovendien overwegen deze werknemers vaker ander werk te zoeken en vrezen ze meer dan anderen dat ze hun werk niet zullen volhouden tot de pensioenleeftijd. Dat laatste geldt ook voor zelfstandige ondernemers. Daarenboven zijn zelfstandige ondernemers met burn-out symptomen vaker ontevreden met hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap.

Het volledige rapport kan u raadplegen op de website van Serv en andere informatie over de werkbaarheidsmonitor staat op www.werkbaarwerk.be.


Gepubliceerd op 13-01-2015

  130