Buitenlandse arbeidskrachten in België tijdens coronacrisis: waar moet je als werkgever op letten?

Wilt u als werkgever in coronatijden beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten, dan moet u rekening houden met een reeks specifieke bepalingen. De FOD WASO publiceerde hierover onlangs meer informatie. Wij vatten hier de belangrijkste bepalingen samen in dit overzicht.
 


In de regel zijn buitenlandse arbeidskrachten die in België komen werken, onderworpen aan de Belgische arbeidswetgeving. Het kan daarbij gaan om “derden” (zelfstandigen of gedetacheerden) of om “tijdelijke arbeidskrachten” (seizoenarbeiders).

Omwille van de coronacrisis, is de zaak iets complexer geworden en moet u rekening houden met specifieke sectorale bepalingen.

Sowieso – binnen welk statuut of binnen welke sector dan ook de buitenlandse arbeidskracht aan het werk gaat – moet een Belgische werkgever zorgen voor een goede onthaalprocedure. Bij dit onthaal moet worden uitgelegd welke maatregelen worden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Werkgevers moeten zich er bovendien van vergewissen dat de buitenlandse arbeidskracht alle informatie goed heeft begrepen.

Specifieke sectorbepalingen voor Bouw, Schoonmaak, Vleesverwerking en Land- en tuinbouw

Indien u als Belgische werkgever binnen een van deze secoren buitenlanders tewerkstelt, dan bent u verplicht om:

- van bij het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden, in het kader van contactonderzoek:

met de identificatiegegevens van de buitenlandse medewerker, verblijfplaats, telefoonnummer en Belgisch contactpersoon
de gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.
dit register moet ter beschikking worden gehouden van inspectie- en controlediensten.

In twee gevallen is een register NIET nodig:

  • grensarbeiders (werken in België, wonen in buitenland)
  • buitenlandse arbeidskracht verblijft minder dan 48 uur in België
- vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld door de buitenlandse arbeidskracht wanneer hij/zij net is toegekomen in België of net is teruggekeerd na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur. Bij terugkeer uit een rode zone (risicogebied voor corona) moet de buitenlandse arbeidskracht in quarantaine gaan en contact opnemen met een arts. De arts zal dan vertellen waar een test moet worden uitgevoerd.

Wettelijke basis: Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Bijkomend voor seizoenarbeiders in Land- en tuinbouw

Seizoenarbeiders werken een beperkt aantal dagen in België op basis van dagcontracten. Dit jaar mogen ze 60 dagen werken in de landbouw, of 130 dagen in de tuinbouw.

Hieronder volgt een overzicht van de specifieke regelgeving die van toepassing is op seizoenarbeiders en land- en tuinbouw:

- Nationale wetgeving:

- Provinciale politiebesluiten:

-  Sectoralepreventiechecklistsuitgewerkt binnen het paritair comité voor de landbouw (PC 144):

Bijkomend voor gedetacheerde werknemers

Gedetacheerden zijn personen die tegen een loon bepaalde arbeidsprestaties verrichten onder gezag van een buitenlandse werkgever die hen detacheert.

Een gedetacheerde werknemer moet in principe op dezelfde manier behandeld worden als een gewone Belgische werknemer, wat wil zeggen dat een hele reeks arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in België, moeten worden nageleefd (ook wat betreft welzijn op het werk).

Voor meer informatie verwijst de FOD WASO naar de sectie Detachering op z’n website.


Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 18-09-2020

  67