Veiligheid

Contract afsluiten met EDPBW via aankoop- of opdrachtencentrale: wat mag volgens de wet?

De FOD WASO heeft een genuanceerd advies uitgebracht op deze vraag, die gesteld werd door een lid van Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW’s) in België.

Aankoopcentrale vs. opdrachtencentrale

De FOD WASO, afdeling Humanisering van de Arbeid (HUA) maakt eerst en vooral onderscheid tussen een aankoopcentrale en een opdrachtencentrale.
Een “aankoopcentrale” is een centrale aankoopdienst die zelf als aanbestedende overheid optreedt en goederen of diensten in eigen naam aankoopt, ten behoeve van verschillende entiteiten.
Een “opdrachtencentrale” gaat niet zelf over tot de aankoop. Het is de individuele entiteit die gebruik maakt van de contracten afgesloten door de opdrachtencentrale. De facturen van de dienstverlener worden dan betaald door de opdrachtencentrale.

KB EDPBW’s

Artikel 13 van het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk preciseert: “De externe dienst sluit met de werkgever die op zijn diensten een beroep doet een schriftelijke overeenkomst die aan het voorafgaand advies van het comité werd voorgelegd”.

De FOD WASO legt uit dat indien een aankoopcentrale zelf overgaat tot de aankoop van diensten van een EDPBW (dus een aansluitingsovereenkomst ondertekent met de EDPBW), om die dan vervolgens door te verkopen aan de andere betrokken entiteiten, zulks niet verzoenbaar zou zijn met het intuitu personae karakter van de aansluitingsovereenkomst, wat zulke overeenkomst dan ook juridisch aanvechtbaar zou maken.

Volgens de interpretatie van de FOD WASO is de situatie voor een opdrachtencentrale anders:
 "Zo het daarentegen om een opdrachtencentrale gaat die handelt in naam en voor rekening van de entiteiten overheden die dan vervolgens zelf contracteren met een EDPBW, is er met het KB EDPBW’s geen strijdigheid.”
 

Gepubliceerd op 25-03-2015

  343