Corona: hoe pas je de checklist van FOD WASO toe bij werken met derden?

COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst. Op de website van FOD WASO is een checklist terug te vinden (Checklijst preventie COVID 19) die peilt naar de genomen preventiemaatregelen op de werkvloer inzake de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. In deze checklist zijn ook een aantal vragen opgenomen inzake werken met derden.

Coronamaatregelen voor onthaal van derden

Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het hoort (geen hand, automatisch afstand houden)?
 

Bij deze vraag wordt gepeild of de opdrachtgever voldoende veilige maatregelen heeft ingevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de Vlaamse overheid inzake sociale distantiëring en hygiëne.

Sensibilisering van de genomen maatregelen ter verspreiding van het coronavirus richting derden: hangen deze  richtlijnen uit, o.a. onder de vorm van posters, affiches, teksten op lichtkranten?
Hardware: zijn er effectieve markeringen, schermen  of afspanningen aangebracht inzake afstandsbewakingen (aan loketten, balies, ontvangstruimtes) en het toepassen van sociale distantiëring, zodat derden visueel zien welke afstand ze moeten houden?
Software: zijn er mogelijkheden om de (poort)instructies vanop afstand aan derden aan te bieden, zodat deze niet meer fysiek samen hoeven aan te schuiven aan een instructielokaal?
Organisatie: worden balies, deurknoppen en klinken, bureauoppervlakken aan het onthaal periodiek ontsmet/gereinigd overeenkomstig een opgesteld schoonmaakprogramma ?
 

Informatie en sensibilisering naar derden toe over coronamaatregelen

Worden derden ingelicht van de genomen coronamaatregelen?
 

Hierbij wordt gepeild of de informatie- en sensibilisatiestroom inzake de doorgevoerde maatregelen tegen het coronavirus richting eigen medewerkers ook richting derden wordt gecommuniceerd en op welke manier dit gebeurt.

Deze communicatiestroom dient bij voorkeur eenduidig en centraal te worden gevoerd, liefst vanuit één punt dat voor iedereen extern altijd bereikbaar is (bv. website van de opdrachtgever) en periodiek wordt gereviseerd. Een andere mogelijkheid is om via een mailinggroep aan derden deze noodzakelijke informatie te verspreiden. Derden kunnen daardoor op voorhand op de hoogte worden gebracht over de doorgevoerde maatregelen inzake de strijd tegen het coronavirus op hun toekomstig werkterrein.
Maatregelen te nemen door opdrachtgever m.b.t. derden
In de verdere geest van deze checklijst dient de opdrachtgever zich ook een aantal duidelijke vragen te stellen inzake de verdere inzet van derden op zijn terrein of in zijn bedrijf: 

Is deze inzet van derden essentieel in het kader van de continuïteit van het bedrijf en is dit toegelaten overeenkomstig de richtlijnen van de overheid inzake prestaties in cruciale sectoren?
 

Indien ja, welke maatregelen dienen er te worden genomen zodat sociale distantiëring en hygiënemaatregelen in elk procesonderdeel qua inzet van derden kan worden geborgd?
 
Hierbij is te denken aan o.a. (deze opsomming is niet volledig maar geeft wel een aantal aandachtspunten weer overeenkomstig de vermelde checklijst preventie Covid 19):

 • het voorkomen en vermijden van inzet van personen met een ziektebeeld overeenkomstig Covid19 op de werkvloer (is tevens een eigen verantwoordelijkheid van elk individu);
 • een specifieke meldprocedure wanneer een Covid19 zieke medewerker op een werkpost wordt aangetroffen;
 • een specifieke ontsmetprocedure te hanteren nadat op een werkpost een Covid19-zieke medewerker werd aangetroffen;
 • een specifieke interne vervoerprocedure voor Covid19-zieke medewerkers incl. onthaal en behandeling van deze medewerkers op de medische dienst/EHBO-lokaal;
 • elk intern vervoer van medewerkers incl. reiniging- en ontsmettingsprocedure;
 • eet- en omkleedruimte voor derden incl. reinigings- en ontsmettingsprocedure;
 • invoeren/opdrijven van reiniging- en ontsmettingsprogramma’s op werkposten;
 • voorzien van voldoende mogelijkheden om regelmatig de handen te wassen/ontsmetten (incl. sensibilisatie/vorming);
 • invoeren afbakeningen, afschermingen of afstandsregels bij ophalen en terugbrengen van vergunningen/werkopdrachten en tijdens de uitvoering van het uit te voeren essentiële werk;
 • beperken en opsplitsing van de essentiële werken in tijd en ruimte;
 • beperken van contacten met de opdrachtgever (enkel de hoogst noodzakelijke, mits het houden van voldoende afstand);
 • verbod van samenkomst van groepen medewerkers (bv. liften/rookinfrastructuur/vergaderzalen);
 • sluiting van bedrijfsrestaurants.Maatregelen te nemen door derden voor hun eigen werknemers en onderaannemers
Een aantal maatregelen uit bovenvermelde opsomming (o.a. inzet eigen contractorpersoneel, onthaal onderaannemers, eigen eet-kleedruimte van de contractorfirma, reinigings- en ontsmettingsprogramma’s van eigen kantorenunits en werkplaatsen, ….) dienen derden in relatie tot hun eigen medewerkers ook binnen hun eigen infrastructuren uit te werken en door te voeren. Indien ze werken met onderaannemers, worden ze op hun beurt ook opdrachtgever waardoor vermelde checklijst integraal voor hen als hoofdcontractor van toepassing is. Verder kunnen zij tot op het niveau van de werkpost via risicoanalyse en lastminuterisicoanalyse deze aspecten controleren en actief afdekken binnen hun dynamische risicobeheerssysteem.
Deze tekst is geschreven op de stand van zaken op 31 maart 2020 en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer de situatie wijzigt of nieuwe maatregelen van kracht worden.

Link naar FOD WASO publiceert checklist preventie COVID-19 (senTRAL)
 

Gepubliceerd op 03-04-2020

Marc De Locht
Auteur verbonden aan de VCA-beheersinstantie België voor contractor safety mgt
  609