Covid-19: Eindelijk juridische basis voor uitstel sociale verkiezingen

Normaal gezien hadden er tussen 11 en 24 mei sociale verkiezingen moeten plaatsvinden in alle grotere ondernemingen en instellingen van het land. Maar de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad kwamen op 24 maart overeen om de procedure voor de verkiezingen 2020 uitzonderlijk te schorsen. Het duurde echter tot begin mei vooraleer die schorsingsprocedure in een wet werd gegoten. Bovendien is die uitstelwet nog maar een eerste stap. De nieuwe kiesperiode moet nog vastgelegd worden bij koninklijk besluit. Wat ligt dan wel al vast?
Vanaf dag X+36
Eerst en vooral dat de procedure van de sociale verkiezingen 2020 omwille van het coronavirus geschorst wordt vanaf de 36e dag na de aanplakking van het bericht dat de datum van de sociale verkiezingen in de onderneming of instelling aankondigt (X). Dus vanaf dag X+36.
De verplichte aanplakking van de kandidatenlijsten (dag X+40) wordt dus uitgesteld. Wordt er toch aangeplakt, dan is die handeling nietig.
De kiesprocedure wordt opgeschort tot een nog te bepalen datum. Die datum zal bekendgemaakt worden in een koninklijk besluit, genomen na advies van de Nationale Arbeidsraad. De Nationale Arbeidsraad heeft al laten weten dat zijn voorkeur uitgaat naar de periode van 16 tot 29 november 2020.
Alle verrichtingen die moesten plaatsvinden tot en met de 35e dag na de aanplakking – dus tussen 17 maart en 30 maart 2020 – worden afgewerkt. Dus ook het indienen van de lijsten. Daardoor zijn de nieuwe kandidaten bekend en bestaat er rechtszekerheid over hun ontslagbescherming.
Alle akkoorden die tot en met dag X+35 gesloten werden in de onderneming in uitvoering van de wet op de sociale verkiezingen (bv. over het stemmen per brief), blijven geldig. Met uitzondering van de akkoorden die al expliciet melding maken van de covid-19-pandemie.
Huidige raden en comités
De huidige ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk blijven verder functioneren tot de nieuw verkozen organen geïnstalleerd worden. De mandaten en de bijzondere ontslagbescherming van de OR- en comitéleden lopen verder.
Kandidaten
Of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden, wordt beoordeeld op basis van de oorspronkelijke verkiezingsdatum (Y). Dat geldt ook voor eventuele vervangende kandidaten.
Ontslagbescherming
De bijzondere ontslagbescherming blijft gelden voor alle leden, voor alle kandidaten en voor alle niet-verkozenen. Ook tijdens de schorsingsperiode.
Op die regel zijn er 2 uitzonderingen. Vooreerst wanneer er geen nieuwe verkiezingen meer georganiseerd worden omdat de onderneming niet meer aan de minimumpersoneelsbezetting voor de sociale verkiezingen voldoet. En voor de eventuele vervangende kandidaat-personeelsleden; voor hen werd een aparte beschermingsregeling uitgewerkt.
Voor de werknemers met een bijzondere ontslagbescherming die kandidaat waren bij de vorige verkiezingen en niet verkozen waren, en voor de verkozen leden die zich niet opnieuw kandidaat willen stellen, wordt er voor de bijzondere variabele ontslagvergoeding rekening gehouden met de oorspronkelijke verkiezingsdatum als zij vóór 17 maart 2020 onregelmatig ontslagen werden, en wordt er rekening gehouden met de nieuwe verkiezingsdatum als zij op of na 17 maart 2020 onregelmatig ontslagen werden of worden.
Geen precedent
De sociale partners benadrukken in hun advies dat de huidige schorsing er alleen gekomen is omwille van de bijzondere gezondheidstoestand door het coronavirus en het uitstel geen precedent mag vormen voor nog meer uitstel om andere redenen. En ook de wet zegt expliciet dat de schorsingsprocedure alléén van toepassing op de sociale verkiezingen van 2020.
De uitstelwet heeft uitwerking sinds 17 maart 2020.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 14-05-2020

  38