Covid-19: Hoe organiseert u straks veilige sociale verkiezingen?

 Na het lockdown-uitstel van dit voorjaar zullen de sociale verkiezingen 2020  binnenkort dan toch plaatsvinden. Maar ook dat zal in ‘het nieuwe normaal’ moeten gebeuren. Op welke manier kan u dit zo veilig mogelijk organiseren? Deze aanpak volgt de preventiehiërarchie.
 
De sociale verkiezingen van 2020 waren oorspronkelijk voorzien voor mei van dit jaar. De epidemische verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 heeft daar een stokje tussen gestoken. Een koninklijk besluit, verschenen op 13 mei in het Belgisch Staatsblad, heeft de procedure retroactief opgeschort. De nieuwe verkiezingsperiode zal volgens een nieuw KB, verschenen in het BS op 22 juli, plaatsvinden in de periode van 16 tot 29 november.

Maar het coronavirus is het land nog niet uit. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever - en ook in diens eigen belang - om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, opdat de werknemers hierbij de besmetting niet onder elkaar verspreiden.

1. Aanpak bij de bron - breng de werknemers niet fysiek bij elkaar

Veruit de beste optie vanuit epidemiologisch standpunt, is om de mensen niet fysiek bij elkaar te brengen.

Dit kan door de stemming op de verkiezingsdag op elektronische wijze te laten plaatsvinden, al dan niet vanaf de gebruikelijke werkpost. De wetgeving voorziet ook deze mogelijkheid, maar enkel mits voorafgaande overeenstemming door de ondernemingsraad, het comité of de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging. Hiervoor is het normaal gezien al te laat.

Omwille van de coronacrisis is er echter een nieuwe wet verschenen in het BS op 27 juli, de "wet van 15 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen", die elektronisch stemmen alsnog mogelijk maakt voor de ondernemingen die dat wensen. Deze wet zal ingaan op 23 september.

2. Verminder het risico

Is elektronisch stemmen geen optie? Dan zijn er nog tal van maatregelen die men kan nemen om het risico te verminderen.

 • Hoe minder mensen tezelfdertijd aanwezig zijn, hoe minder kans op het doorgeven van een besmetting. Een spreiding in de tijd is mogelijk door de stemming per groep werknemers op verschillende tijdstippen van de dag te laten plaatsvinden. Zo kan men ook tussen de verschillende groepen door de ruimtes ventileren en de gebruikte oppervlakken ontsmetten. Of men kan per werknemer een specifiek tijdslot inplannen waarop iedereen zijn/haar stem kan indienen.
 • Een spreiding in de ruimte is een andere mogelijkheid: richt verschillende stemlokalen in per groep werknemers. Of misschien is het zelfs een optie om de stemming buiten in te richten. Hou hierbij dan wel rekening met de regelgeving rond werken in koude, en met weersomstandigheden zoals wind en regen.

Uiteraard blijft ook de algemene maatregel gelden dat werknemers die ziek zijn, zich niet mogen aanbieden op de werkvloer en dus ook niet mogen komen stemmen.

3. Voorzie collectieve en persoonlijke beschermingsmaatregelen

De algemene arbeidshygiënische maatregelen die gelden voor de onderneming tijdens de coronacrisis kunnen ook hier worden toegepast:

 • voorzie voldoende ventilatie van de ruimten
 • ontsmet regelmatig de veelgebruikte oppervlakken
 • voorzie een fysieke afscheiding of voldoende afstand (minstens 1,5 meter) tussen de werknemers
 • iedereen die komt stemmen moet een mondmasker aanhouden
 • voorzie water en zeep of alcoholgel opdat de werknemers hun handen ontsmetten zowel vóór als na het uitbrengen van een stem - hierbij is het dan niet nodig om tussen elke werknemer door de werkbladen of het schrijfmateriaal te ontsmetten, maar dat blijft natuurlijk wel een bijkomende mogelijkheid
4. Geef instructies en duidelijke aanwijzingen
 • Zorg voor een vlot verloop van de stemming, opdat de tijdsbesteding zo kort mogelijk gehouden wordt. Een doordachte werkprocedure en een correcte aanduiding voor de werknemers kunnen een grote impact hebben.
 • Hou rekening met het wandelpad dat de werknemers doorlopen bij het binnenkomen, het ontvangen van het stembiljet, het uitbrengen van hun stem, het afleveren van het stembiljet en het verlaten van de ruimte.
 • Zorg ervoor dat voldoende afstand tussen de werknemers gehouden kan worden en dat de wandelpaden elkaar niet kruisen. Aanbrengen van signalering op de vloer of wanden kan hierbij helpen.
Sociale verkiezingen 2020:
 • voorzie indien mogelijk elektronisch stemmen
 • verminder het risico door spreiding in tijd of ruimte
 • ventileer meer (of voorzie de stemming buiten)
 • iedereen moet een mondmasker aanhouden
 • voorzie water en zeep of alcoholgel
 • ontsmet regelmatig de veelgebruikte oppervlakken
 • geef duidelijke richtlijnen
 • breng signalering aan
 

Op de verkiezingsdag worden potentieel veel werknemers samengebracht op een kleine ruimte. Dit verhoogt het risico op een verspreiding van besmetting met het coronavirus, met werkverlet tot gevolg. Tracht dus waar mogelijk het risico te beperken. Met gebruik van gezond verstand raakt men al heel ver.

 
 

Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 04-09-2020

  568