Covid-19: KB over het corona-ouderschapsverlof gepubliceerd

Het was even wachten, maar het KB over het corona-ouderschapsverlof is op 14 mei dan toch in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het besluit geeft ouders de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties met 1/2e of 1/5e te verminderen om de combinatie (thuis)werk, gezin en schoolwerk te verlichten tijdens de crisis. Maar wat zijn de voorwaarden? Hoe verloopt de aanvraag? En hoeveel bedraagt de uitkering?
Algemeen geldt alvast dat iedereen die in aanmerking komt voor ouderschapsverlof op basis van een van de bestaande KB’s ouderschapsverlof, ook in aanmerking komt voor corona-ouderschapsverlof. De procedure en criteria zijn ook grotendeels dezelfde. Maar er zijn een aantal belangrijke verschillen: het systeem is soepeler, de uitkering is hoger en de aanvraagprocedure verloopt sneller. We zetten alles even op een rij.
Wat zijn de voorwaarden?
Het corona-ouderschapsverlof is mogelijk voor ouders van kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar in geval van handicap) die minstens één maand in dienst zijn bij hun werkgever. Ze kunnen hun arbeidsprestaties tussen 1 mei 2020 en 1 juli 2020 verminderen met 1/2e of 1/5e. Lopend ouderschapsverlof of tijdskrediet kan mits akkoord van de werkgever worden omgezet in corona-ouderschapsverlof.
Opgelet er gelden nuances en uitzonderingen:
  • ook pleeg-en adoptieouders: het corona-ouderschapsverlof staat open voor iedere ouder met een kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Ook pleegouders en adoptieouders komen in aanmerking. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.
  • minstens één maand in dienst: werknemers moeten minstens één maand in dienst zijn bij hun werkgever. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing als het ouderschapsverlof niet voorziet in een minimale duur van tewerkstelling.
  • akkoord werkgever: het schriftelijk (of elektronisch) akkoord van de werkgever is altijd vereist. Ook voor de omzetting van lopend ouderschapsverlof of tijdskrediet.
  • vermindering arbeidsprestaties met 1/2e of 1/5e: het corona-ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen als een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2e of 1/5e van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking. Voltijds opnemen of met 1/10e kan dus niet. Het besluit stelt ook het volgende: ‘het corona-ouderschapsverlof kan worden genomen door een voltijdse werknemer. En kan onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2e ook worden genomen door een werknemer die tewerkgesteld is in een deeltijdse arbeidsregeling die ten minste drie vierden bedraagt va neen voltijdse betrekking op het moment dat het corona-ouderschapsverlof ingaat’. Met andere woorden: Om corona-ouderschapsverlof te kunnen opnemen moet je voltijds werken voor de vermindering met 1/5 en ten minste 3/4 werken voor de halftijdse onderbreking.
  • per week, per maand of in één keer: het corona-ouderschapsverlof kan worden uitgeoefend vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 (de periode kan nog worden verlengd) in 1 keer, per maand (al dan niet aansluitend), per week (al dan niet aansluitend) of een combinatie van weken en maanden.
  • schriftelijke aanvraag: de werknemer die corona-ouderschapsverlof wenst, moet dit minstens 3 werkdagen op voorhand schriftelijk melden aan zijn werkgever. In die aanvraag wordt duidelijk de begindatum en einddatum van het verlof gemeld. De aanvraag wordt elektronisch naar de werkgever gestuurd (mits ontvangstbevestiging van de werkgever), via aangetekend schrijven of door overhandiging waarbij een duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever. De werkgever moet goed- of afkeuren binnen de 3 werkdagen na de aanvraag (en in ieder geval voor de aanvang van het verlof). De aanvraagprocedure kan in onderling akkoord worden ingekort.
  • weigeren kan: de werkgever kan het corona-ouderschapsverlof weigeren. Weigeringsbeslissingen moeten binnen de 3 werkdagen na aanvraag aan de werknemer worden meegedeeld.
Uitkering tijdig aanvragen bij RVA
De onderbrekingsuitkering moet bij de RVA worden aangevraagd ten laatste 2 maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof. Het bedrag is gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 25%. De toekenning verloopt volgens dezelfde regels.
Voor deeltijdse werknemers die halftijds corona-ouderschapsverlof opnemen, wordt de uitkering verminderd volgens de verhouding tussen de halftijdse arbeidsregeling en de arbeidsregeling voorafgaand aan het corona-ouderschapsverlof.
Omzetten van lopend ouderschapsverlof of tijdskrediet
Werknemers die al 1/2e of 1/5e ouderschapsverlof hebben, kunnen dat omzetten in corona-ouderschapsverlof. Mits akkoord van de werkgever. Als het ouderschapsverlof normaalgezien doorloopt na 30 juni 2020, dan wordt het vanaf dan hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.
Werkgevers die werken met tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematische verloven kunnen dit schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Na 30 juni wordt het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of het thematisch verlof dan hernomen tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum.
De periode waarin het ouderschapsverlof of de loopbaanonderbreking wordt omgezet in corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend voor de maximale duur van dat ouderschapsverlof of die loopbaanonderbreking. De resterende duur van het omgezette ouderschapsverlof of loonbaanonderbreking kan later worden opgenomen, ook als die resterende duur niet voldoet aan de minimale duur van het verlof.
Ambtenaren lokale besturen, leraren en CLB-personeel
Voor ambtenaren van lokale besturen en Gewesten en Gemeenschappen en voor onderwijzend en CLB-personeel is het aan het bevoegde Gewest of Gemeenschap om de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof te voorzien in het personeelsstatuut. Van zodra dit is geregeld is er automatisch ook recht op de RVA-uitkering voor corona-ouderschapsverlof.
Tijdelijk
Het KB heeft retroactief uitwerking vanaf 1 mei 2020. Het treedt buiten werking op 30 juni 2020. Maar de toepassing van het besluit kan nog worden verlengd.

Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14 mei 2020.


Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 15-05-2020

  86