Covid-19: Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen mogen afwijken van brandveiligheidsprocedures

De Vlaamse regering heeft zopas een lang besluit gepubliceerd dat de impact van het coronavirus op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mildert. Eén van de vele maatregelen uit dat besluit heeft te maken met de brandveiligheid in de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuizen kunnen alleen erkend worden als zij voldoen aan de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek uit het KB van 6 oktober 1989. Het ziekenhuis bewijst dat het aan die normen voldoet met een attest van de burgemeester, dat werd opgesteld op basis van het verslag van de plaatselijke brandweerdienst. Bij elke aanvraag tot erkenning of tot verlenging van de erkenning (na 6 jaar) moet een attest gevoegd worden. Telkens het gebouw of de uitrusting wijzigingen ondergaat die een impact kunnen hebben op de veiligheid, moet een nieuw attest binnengebracht worden. In principe mag dat brandveiligheidsattest niet ouder zijn één jaar.
Maar omwille van de anticoronamaatregelen mag er tot 31 maart 2021 een attest van 2019 gevoegd worden bij elke aanvraag tot erkenning. En tot diezelfde datum mogen er nog attesten van 2014 gevoegd worden bij een verlengingsaanvraag. Voor erkenningsaanvragen die worden ingediend tussen 20 maart en 31 december 2020 hoeft u voorlopig zelfs géén attest bij te voegen. Het volstaat dat u het bewuste attest ten laatste op 31 maart 2021 nastuurt naar het agentschap Zorg en Gezondheid.
De burgemeester moet het attest binnen de 3 maanden afleveren, maar die termijn wordt geschorst zolang de civiele noodsituatie duurt.
De exploitant van het ziekenhuis moet er al die tijd wél voor zorgen dat de brandveiligheid maximaal verzekerd is.
Voor woonzorgvoorzieningen, verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra worden er vergelijkbare maatregelen genomen. Al vallen de deadlines daar niet altijd op dezelfde data.
Deze bepalingen hebben uitwerking sinds 3 april 2020.

Koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen, BS 11 januari 1980.

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, BS 14 augustus 2009.

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra, BS 9 maart 2012.


Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 27-05-2020

  62