Veiligheid

Data voor sociale verkiezingen zijn gekend

De ministerraad heeft het voorontwerp van de wet met betrekking tot de organisatie van de sociale verkiezingen 2016 goedgekeurd. Volgens dit ontwerp moeten de sociale verkiezingen tussen 9 en 22 mei 2016 georganiseerd worden. Het verloop van de procedure voor de verkiezingen is niet aangepast. Wel kunnen vertrouwenspersonen binnen een onderneming zich niet langer kandidaat stellen voor een mandaat in de ondernemingsraad.

Data sociale verkiezingen

Op vrijdag 27 februari heeft de ministerraad het wetsontwerp van de wet op de sociale verkiezingen goedgekeurd. Volgens dit ontwerp moeten de sociale verkiezingen tussen 9 en 22 mei georganiseerd worden. Dat betekent dat de eerste stappen van de procedure tussen 11 en 24 december 2015 plaatsvinden.

De data werden zoals steeds gekozen om te vermijden dat cruciale stappen in de procedure op feestdagen of tijdens schoolvakanties zouden vallen. Toch valt het op dat met Pinkstermaandag (16 mei 2016) ook nu weer een feestdag in volle verkiezingsperiode valt. Het lijkt bovendien onvermijdelijk dat werkgevers bij het oproepen van de kiezers in de problemen zullen komen als ze bepaalde verkiezingsdata combineren met een brugdag in de week van Hemelvaart.
 

Aanpassingen tegenover vorige procedure

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming en de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de sociale partners is het voorontwerp bedoeld om de volgende sociale verkiezingen in 2016 zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

De aanpassingen die opgenomen zijn in het voorontwerp van wet hebben tot doel:

  • de modernisering en de informatisering van bepaalde stappen in de procedure juridisch omkaderen - men denke hier aan het gebruik van de webapplicatie die ter beschikking wordt gesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in het kader van de communicatie die dient te gebeuren in de verschillende stappen van de procedure;
  • de integratie van de verschillende wetten die er bestaan in verband met de sociale verkiezingen te integreren in één enkele wet. Met andere woorden: de bepalingen met betrekking tot de procedure van de sociale verkiezingen en de bepalingen met betrekking tot de gerechtelijke stappen in het kader van de sociale verkiezingen, momenteel nog in afzonderlijke wetten, zullen opgenomen worden in één enkele wet.

Het verloop van de kiesprocedure wordt in wezen niet gewijzigd.
 

Vertrouwenspersoon

Voorts merken we nog op dat het voorontwerp bepaalt dat de functie van vertrouwenspersoon niet verenigbaar is met de functie van vertegenwoordiger van de werkgever en van de werknemers. Deze onverenigbaarheid is reeds opgenomen in de reglementering omtrent welzijn en preventie van psychosociale risico’s en moet volgens de Nationale Arbeidsraad (NAR) eveneens worden opgenomen in de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven. De Nationale Arbeidsraad heeft eveneens het belang naar voren geschoven van overgangsmaatregelen in dit luik (de nieuwe regels zouden niet van toepassing zijn op vertrouwenspersonen aangeduid voor het inwerkingtreden van de nieuwe reglementering).

Op zoek naar een betrouwbare partner voor de organisatie van uw sociale verkiezingen in 2016? Neem alvast een kijkje op www.socialeverkiezingen.be

 

Gepubliceerd op 12-03-2015

  261