De aanloop naar de sociale verkiezingen 2020 (1)

 Om de vier jaar worden er in bijna 7.000 bedrijven sociale verkiezingen gehouden, en in 2020 staan die weer op de kalender. In deze reeks artikels begeleiden we u opnieuw in de voorbereidingen en de procedure van deze verkiezingen.
 

Een Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) moet worden opgericht zodra er 50 werknemers in het bedrijf werkzaam zijn. Een ondernemingsraad (OR) is vereist zodra er gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst zijn. 

Dit jaar is er een kleine verandering dit jaar in bedrijven met 50 en 99 werknemers: daar is het niet nodig om een aparte OR-verkiezing te organiseren. Het zijn de personeelsafgevaardigden die in het CPBW worden gekozen, die hun mandaat binnen de ondernemingsraad zullen uitoefenen.

Tijdlijn

De eerste fase van de procedure naar de sociale verkiezingen 2020 is al voorbij: die vond plaats tussen 13 en 26 december 2019 (“X-60” of 60 dagen voor de dag waarop het bericht wordt aangeplakt dat de datum van de sociale verkiezingen aankondigt ), en bestond uit een eerste schriftelijke mededeling van de werkgever.

Op 13 december 2019 heeft een onschuldige hand in het kabinet van de minister van Werkgelegenheid in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de werknemers en de bedrijfsleiders de lijstnummers geloot. Het resultaat was als volgt:

 1. CGSLB-ACLVB
 2. CSC-ACV
 3. FGTB-ABVV
 4. CNC-NCK

In bedrijven met ten minste 15 kaderleden en waar een afzonderlijke vertegenwoordiging is voorzien, kunnen lijsten van kaderleden worden ingediend. Voor deze zogenaamde ‘interne lijsten’ moeten de managers een nummer aanvragen bij de werkgever (beginnend met nummer 5). Als de werkgever meerdere aanvragen ontvangt, dan moet hij ook loten voor de nummers die zijn toegewezen aan de interne lijsten.

De werkgever raadpleegt de verschillende organen (OR, CPBW, DS) over het aantal technische bedrijfseenheden, de functies, de lijst van personen... Dat kan tot dag “X-35”, concreet dus tussen 7 en 20 januari 2020. Op deze datum (X-35) stelt de werkgever de verschillende overlegorganen schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.

Geïnteresseerde werknemers, representatieve organisaties en leidinggevend personeel kunnen tegen de beslissing van de werkgever beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank tot X-28, d.w.z. tussen 14 en 27 januari 2020.

Als er een beroep is ingesteld moet de rechtbank uiterlijk op X-5 een beslissing nemen, d.w.z. tussen 6 en 19 februari 2020.

Aankondiging

Vanaf dag X (tussen 11 en 24 februari 2020) moeten het aantal mandaten per orgaan en de verdeling per categorie worden vastgesteld. De ondernemingsraad, het CPBW of, bij gebrek daaraan, de werkgever, moet een gedateerd bericht uithangen volgens het model dat beschikbaar is op de website van de FOD WASO met de volgende informatie:

 • de datum en het tijdstip van de verkiezingen
 • het adres en de naam van de technische bedrijfseenheid (-eenheden) waarvoor raden of comités moeten worden opgericht
 • het aantal mandaten per orgaan en per categorie
 • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar deze geraadpleegd kunnen worden
 • de lijst van de leden van het leidinggevend personeel met de naam en de inhoud van de bestuursfuncties, of de plaatsen waar zij geraadpleegd kunnen worden
 • de lijst van kaderleden of de plaatsen waar deze lijsten geraadpleegd kunnen worden
 • de data die voortvloeien uit de verkiezingsprocedure
 • de persoon of afdeling die door de werkgever belast is met het verzenden of verspreiden van verkiezingsberichten
 • het besluit over elektronisch stemmen (facultatief)

Klachten over de kieslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten en de personeelslijsten moeten uiterlijk bij de OR, het CPBW of anders bij de werkgever voor dag X+7 worden ingediend, d.w.z. tussen 18 februari en 2 maart 2020.

 

Gepubliceerd op 13-01-2020

  148