Veiligheid

De Europese Commissie wil werknemers beter beschermen tegen kankerverwekkende chemische stoffen

Kanker is de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU (53 % van het totaal), en dus de belangrijkste gezondheidsrisico voor werkenden in de Europese Unie.

Om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen, stelt de Commissie vandaag voor de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (2004/37/EG) te wijzigen om blootstelling aan 13 kankerverwekkende chemische stoffen op het werk te beperken.
De Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen zei hierover: "Kanker heeft enorme gevolgen voor werkenden, hun families, het bedrijfsleven en de maatschappij. Met dit voorstel zullen wij in de komende 50 jaar 100 000 mensenlevens redden. Bescherming van werkenden speelt een centrale rol bij het streven van de Commissie naar een sterk sociaal Europa."

Concreet stelt de Commissie voor de blootstelling aan 13 kankerverwekkende chemische stoffen aan te pakken door in de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia nieuwe of gewijzigde grenswaarden vast te stellen. Deze grenswaarden geven maximumconcentraties voor bepaalde chemische stoffen in de lucht op de werkplek. Het voorstel is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en op de resultaten van breed overleg met wetenschappers, werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van de lidstaten en arbeidsinspecteurs.

Een specifiek voorbeeld van een nieuw toe te voegen chemische stof is "respirabel kristallijn silica" (RCS). De Commissie stelt voor deze stof toe te voegen als "bij een werkprocedé gegenereerde" stof, dat wil zeggen als stof dat ontstaat bij de mijnbouw, in steengroeven, bij de aanleg van tunnels en wanneer silicahoudende materialen zoals beton, bakstenen of natuursteen worden gezaagd, vergruisd of vermalen. Hoewel sommige bedrijven met steun van een daarop toegesneden overeenkomst tussen de sociale partners de concentraties van deze chemische stoffen in de lucht goed onder controle hebben, is het toch een van de belangrijkste oorzaken van silicose (stoflongziekte) en van werkgerelateerde longkanker.

Het voorstel van de Commissie zal werknemers overal in de EU beschermen, met inbegrip van die in de bouwsector, waar bijna 70 % van alle aan respirabel kristallijn silica blootgestelde werknemers werkzaam zijn.
De invoering van deze grenswaarden zal leiden tot een daling van het aantal gevallen van beroepsgebonden kanker. Bovendien zijn EU-grenswaarden bevorderlijk voor de consistentie omdat daardoor een "gelijk speelveld" ontstaat voor alle gebruikers en omdat grenswaarden werkgevers, werknemers en de handhavingsinstanties een gemeenschappelijk doel geven. Het voorstel leidt dus tot een efficiënter systeem voor de bescherming van de gezondheid van werknemers en maakt de eengemaakte markt eerlijker.

Achtergrond
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is kanker de op één na belangrijkste doodsoorzaak in de meeste ontwikkelde landen, en in de Europese Unie is kanker de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen. Van de jaarlijkse werkgerelateerde sterfgevallen is 53 % aan kanker te wijten, tegenover 28 % aan hart- en vaatziekten, en 6 % aan aandoeningen van de luchtwegen.

Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen op het werk kan kanker veroorzaken. Hoewel kanker een complexe ziekte is en identificatie van bepaalde causale factoren moeilijk kan zijn, is het duidelijk dat door het werk veroorzaakte kanker kan worden voorkomen door blootstelling aan stoffen die de ziekte veroorzaken te verminderen of geheel te vermijden.

Om ervoor te zorgen dat werknemers beschermd zijn tegen dergelijke risico’s heeft de EU in 2004 de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia goedgekeurd. Daarin staan de stappen die moeten worden ondernomen om blootstelling aan kankerverwekkende chemische stoffen te elimineren of beperken, en zodoende bij te dragen tot het voorkomen van werkgerelateerde kanker en aanverwante ziekten.

De Commissie heeft, met het oog op de vaststelling van grenswaarden voor een aantal kankerverwekkende stoffen in het kader van de richtlijn, een wetenschappelijke en economische beoordeling geïnitieerd van meer dan 20 prioritaire stoffen. In de EU worden ongeveer 20 miljoen werkenden aan ten minste één van deze chemische stoffen blootgesteld.

Dit voorstel betreft de invoering van grenswaarden voor 13 van deze als prioritair aangemerkte chemische stoffen. Voor de overige chemische stoffen is nog verder voorbereidend werk nodig; eind 2016 zal voor deze stoffen een voorstel worden gedaan.
Sommige van deze 13 kankerverwekkende stoffen, zoals "respirabel kristallijn silica" (RCS), chroom(VI)-verbindingen, stof van hardhout of hydrazine zijn voor zeer grote aantallen werknemers van belang.

Sommige andere chemische stoffen worden misschien minder vaak gebruikt, maar worden als prioritair beschouwd omdat het aantal kankergevallen hoog is in verhouding tot het aantal blootgestelde werkenden.

Meer info op senTRAL:

Richtlijn 2004/37/EG van 29 april 2004, wetgeving
Blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk, In de praktijk
Carcinogene en mutagene agentia: Indeling de stoffen en mengels, In de praktijk

 

Gepubliceerd op 20-05-2016

  184