De generieke gids voor veilige terugkeer naar de werkvloer van EU-OSHA

 Eind april publiceerde ook het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk een generieke COVID-19-gids met niet-bindende richtlijnen voor een veilige en gezonde werkomgeving in bedrijven en organisaties. We vatten enkele richtlijnen samen, als aanvulling op de Belgische generieke gids.
 
 

In deze OSHA-gids krijgen werkgevers en werknemers praktische richtlijnen over hoe een risicobeoordeling voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden en over het maximaal vermijden van blootstelling aan potentiële besmettingsbronnen, werkhervatting, de aanpak van arbeidsverzuim en werkorganisatie in het kader van telewerk. Daarnaast besteedt de gids aandacht aan de opvang van zieke werknemers, inclusief ‘reboarding’ na afwezigheid door ziekte. Er werden ook sectorspecifieke richtsnoeren gepubliceerd voor onder andere de bouw, kleinhandel, voeding, transport, onderwijs,…


Procesbeheersing op collectief vlak
Bij de introductie van controlemaatregelen om blootstellingsrisico’s uit te sluiten, moet u als werkgever eerst werk maken van collectieve maatregelen en deze zo nodig aanvullen met individuele maatregelen (zoals het gebruik van PBM’s). Voorbeelden van collectieve maatregelen zijn:
 
 • laat enkel onmisbare werkzaamheden uitvoeren, en plan andere werkzaamheden in bij een lager besmettingsrisico (met een minimale aanwezigheid van derden)
 • verminder het fysieke contact tussen werknemers, en vraag werknemers uit risicogroepen om zoveel mogelijk thuis te werken (indien het werk dit praktisch toelaat)
 • beperk de fysieke interactie tussen werknemers en klanten, met een voorkeur voor telefonische/online bestellingen en contactloze leveringen
 • de levering van goederen gebeurt idealiter via ophaling of levering buiten het bedrijfsterrein, inclusief de nodige hygiënische faciliteiten
 • waar physical distancing tussen werknemers praktisch niet mogelijk is, moet u een ondoordringbare afscherming tussen werkplekken voorzien
 • zorg voor voldoende reinigingsmiddelen (water en zeep en/of ontsmettingsgel) op diverse plaatsen binnen het bedrijf
 • vergemakkelijk het gebruik van individueel (in plaats van collectief) vervoer naar en van de werkplek, door bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen te voorzien
Hervatting van de werkzaamheden na sluiting
 • voer de nodige aanpassingen uit aan de indeling en de organisatie van de werkplek, zodat de kans op virusbesmetting minimaal blijft - gefaseerd heropstarten van werkzaamheden, inclusief een goede communicatie met de werknemers, is aan te raden
 • besteed extra aandacht aan werknemers die een verhoogd risico lopen (chronische aandoeningen, zwangere werkneemsters,…)
 • voorzie een goede opvolging en informatieverstrekking aan werknemers die zich zorgen maken over een mogelijke kans op besmetting naar aanleiding van de heropstart
Richtlijnen voor werknemers die thuiswerken
 • laat werknemers apparatuur die ze op het werk gebruiken (computer, beeldscherm, toetsenbord, bureaustoel, voetsteun,…), mee naar huis nemen (of laat dit materiaal afleveren door een gespecialiseerde firma)
 • geef hen de nodige begeleiding bij het inrichten van een werkplek thuis, met speciale aandacht voor ergonomie en voldoende bewegen
 • ondersteun thuiswerkende werknemers met het gebruik van IT-apparatuur en -software; de installatie en het gebruik van tools voor conference calls of videovergaderingen is niet voor iedereen evident
 • zorg voor een vlotte informatiedoorstroming naar thuiswerkers, zowel over strategische als routinematige onderwerpen - dit actiepunt bevordert tegelijk de sociale interactie tussen directie, leidinggevenden en collega’s onderling
 • voer regelmatig online personeels- of teammeetings in om het risico op isolatie en bijhorende psychische belasting zo klein mogelijk te maken
 • help werknemers in het vinden van een gezonde werk-privébalans, met duidelijke richtlijnen wanneer ze wel en niet geacht worden te werken en bereikbaar te zijn
Zorg goed voor werknemers die ziek geweest zijn

Collega’s die besmet geraakt zijn door het COVID-19-virus en (ernstig) ziek waren of zijn, verdienen speciale aandacht na hun arbeidsongeschiktheid. Zij hebben mogelijk aangepast werk nodig. Ook is de kans groot dat ze extra vrije tijd nodig hebben om naar de fysiotherapie te gaan. Spierzwakte en geheugen- en concentratieproblemen zijn mogelijke effecten die na deze ziekte voor extra uitdagingen op het werk kunnen zorgen. Een goede begeleiding via overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan een werkhervatting aanzienlijk vergemakkelijken. Belangrijk hierbij is uiteraard dat de privacy en het vertrouwen van werknemers steeds gerespecteerd worden.

Hier kunt u de Nederlandse versie downloaden.

 

Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 04-06-2020

  231