Veiligheid

De nieuwe codex is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad!

We kondigden reeds aan dat de “nieuwe” Codex over het Welzijn op het Werk snel gepubliceerd zou worden. Vandaag, vrijdag 2 juni 2017, is het zover: de Codex werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad! Wij sommen voor u nog even de belangrijkste wijzigingen op en de tijd die u krijgt om de wijzigingen door te voeren. 

Nieuwe Codex: wat is er veranderd?

De Codex is niet nieuw en is niet uit het niets opgebouwd. De wetgeving bestaat al ruim 200 jaar en is in de loop der tijd steeds geëvolueerd naar wat nu geleid heeft tot de codificatie van de nieuwe Codex op 28 april 2017, de dag dat de Koning de ‘Codex over het Welzijn op het Werk’ heeft ondertekend.
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen aan de Codex.

 Wijziging van de structuur

De nieuwe Codex bestaat uit 10 boeken (in plaats van 8 titels):
 • Boek I Algemene beginselen
 • Boek II Organisatorische structuren
 • Boek III Arbeidsplaatsen
 • Boek IV Arbeidsmiddelen
 • Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia
 • Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Boek VII Biologische agentia
 • Boek VIII Ergonomische belasting
 • Boek IX Collectieve en individuele uitrusting
 • Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
- Er zijn enkele wijzigingen in de samenstelling van de boeken, bijvoorbeeld:
 • In Boek I Titel 6 zijn alle bepalingen i.v.m. ernstige arbeidsongevallen geïntegreerd.
 • In Boek II is Titel 6 Laboratoria ingevoegd (was vroeger een apart KB).
 • In Boek III wordt Titel 7 Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen nog toegevoegd aan de Codex in een later stadium.
 • In Boek VII wordt alle wetgeving m.b.t. ergonomische belasting gebundeld (deze wetgeving was in de ‘oude’ Codex over verschillende titels verspreid).
 • Er is een hernummering en verwijzing naar nieuwe artikelen: de nummering van de artikelen volgt de logica van de opbouw van de Codex.
 • De bijlagen worden gevoegd bij elk boek.

 
- Er is een aanpassing van verwijzingen naar andere wetteksten en besluiten die niet behoren tot de Codex.
 
- Er zijn geen fundamentele wijzigingen aan de inhoud van de besluiten, behalve waar dit noodzakelijk is voor de eenheid van de tekst: bv. vereenvoudiging van formulering van het toepassingsgebied van de regelgeving omtrent ernstige arbeidsongevallen.
 • Integratie van meerdere teksten:

 
Enkele voorbeelden:
 • de regelgeving m.b.t. arbeidsongevallen die verspreid was over 3 rechtsinstrumenten, wordt geïntegreerd in de nieuwe Codex;
 • twee KB’s m.b.t. de vorming van preventieadviseurs worden samengevoegd;
 • teksten die zich buiten de Codex bevonden worden toegevoegd aan de Codex.
- Overgangsbepalingen waarvan de termijn verstreken is, zijn geschrapt.
 • Streven naar een eenvormig begrippenkader (definities):

De belangrijkste vernieuwing bestaat er in dat de concepten die gebruikt worden in de regelgeving eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele Codex dezelfde is. Bijvoorbeeld, extra aandacht is besteed aan:
 • eenvormigheid van begrippen i.v.m. preventie: gevaar, risico, risicoanalyse…;
 • eenvormigheid van begrippen i.v.m. veel gebruikte termen: psychosociale risico’s op het werk, arbeidsmiddel, CBM, PBM…;
 • eenvormigheid van begrippen i.v.m. actoren: hiërarchische lijn, preventieadviseur, vertrouwenspersoon, bevoegd persoon…;
 • verkorte citeerwijzen van wetteksten, actoren op niveau van overheid en op niveau van onderneming: wet, ARAB, Minister, Hoge Raad, interne en externe dienst…
- Overgangstermijn aanpassing naar nieuwe nummering in de nieuwe Codex: Er wordt voorzien in een termijn van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de Codex om de documenten waarin verwezen wordt naar bepalingen van de ‘oude’ Codex aan te passen aan de nieuwe nummering opgenomen in de ‘nieuwe’ Codex.
 
Bekijk hier de nieuwe codex. 

Meer info op senTRAL: 
 

Gepubliceerd op 02-06-2017

  294