Veiligheid

De nieuwe Codex: publicatiedatum en wat u nog wilt weten

Op 22 mei gaf Lieve Ponnet, Adviseur-generaal van de FOD WASO, toelichting bij de nieuwe Codex in het Franstalige webinar. Een week na haar presentatie in het Nederlandse webinar is er meer concrete informatie m.b.t. de verwachte publicatiedatum van de nieuwe Codex in het Belgisch Staatsblad. We geven hier ook nog enkele toelichtingen n.a.v. de vele vragen die tijdens de webinars gesteld werden.
Publicatiedatum en inwerkingtreding van de nieuwe Codex
De publicatie van de nieuwe Codex in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht op 6 juni 2017 en zal dan in werking treden vanaf 16 juni 2017.

Vanaf de inwerkingtreding van de Codex wordt er voorzien in een termijn van twee jaar om de documenten waarin verwezen wordt naar bepalingen van de ‘oude’ Codex aan te passen aan de nieuwe nummering opgenomen in de ‘nieuwe’ Codex.
Gedurende twee jaar kunnen de oude referenties dus nog gebruikt worden, maar het is de bedoeling dat de nummeringen gradueel worden aangepast zodat binnen twee jaar nog enkel verwezen wordt naar de nieuwe en niet meer naar de oude Codex.
Zijn er concordantietabellen beschikbaar?
Op het moment dat de Codex in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen, zal de website van de FOD WASO aangepast worden en zullen de concordantietabellen ter beschikking gesteld worden.

Wat gebeurt er met het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

Het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is niet opgenomen in de nieuwe Codex. De bepalingen van het KB blijven gewoon van kracht en moeten verder toegepast worden. Dit KB zal gradueel opgenomen worden in de nieuwe Codex. Zolang het KB niet in de nieuwe Codex is opgenomen, kan men het best verwijzen naar het 'Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen'.

Blijft het ARAB bestaan?

Het ARAB zal nog een tijdje blijven bestaan. De volgende artikelen zullen o.a. nog terug te vinden zijn in het ARAB:
  • Art. 52 met een reeks bepalingen die vooral gaan over constructievoorschriften voor brand;
  • Art. 53 over werkzaamheden in de plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen voorhanden zijn;
  • Art. 54 m.b.t. voorzorgen te nemen gedurende de schafttijd;
  • Art. 54ter over de afgezonderd tewerkgestelde werknemers;
  • Art. 148decies1 met de regeling over de maatregelen om een beroep te doen op erkende laboratoria;
  • Art. 280Art. 283 met regels die betrekking hebben op hefwerktuigen en hefbruggen en de bepalingen betreffende de controles op toestellen te verrichten door externe diensten voor technische controles;
  • nog wat restbepalingen rond vervoer en schepen en verbodsbepalingen rond gevaarlijke stoffen.
Deze artikels blijven voorlopig in het ARAB staan en zullen de volgende jaren weggewerkt worden en overgebracht worden naar de Codex in een gemoderniseerde vorm.

Lees ook op senTRAL:
Webinar over de herschikkingen van de Codex Welzijn op het werk door Lieve Ponnet
Nieuwe Codex Welzijn op het Werk toegelicht tijdens succesvol webinar
Nieuwe Codex Welzijn op het Werk: wat betekent dit voor u als senTRAL-klant?
 

Gepubliceerd op 24-05-2017

  340