Draagbare blustoestellen: welke informatie staat op het etiket?

Blustoestellen zijn collectieve beschermingsmiddelen. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer brengen advies uit bij de bestelling en indienststelling. Er moeten schriftelijke instructies aanwezig zijn i.v.m. de gebruikte collectieve beschermingsmiddelen (installatie, plaatsing, gebruik, onderhoud, nazicht en controle). Een deel van deze informatie is te vinden op het etiket. Wat staat op het etiket van het blustoestel staat en wat betekent het?

Op een etiket van een draagbaar blustoestel moet de volgende informatie vermeld staan:
 1. Brandklassen
 2. Bluseenheden (BE)
 3. Fabricatiedatum en houdbaarheidsdatum
 4. Bedieningsinstructies
 5. Blusvermogen of blusrating van een blustoestel
 6. Gegevens van de fabrikant
 7. CE-markering
 8. BENOR-label
 9. ANPI-label
1. Brandklassen
Op draagbare blustoestellen wordt altijd aangegeven voor welk soort branden het blusmiddel geschikt is.

Figuur: De brandklassen

2. Bluseenheden
In België wordt het vermogen van een blustoestel om een brand te blussen uitgedrukt in bluseenheden. Het blusvermogen van een draagbaar blustoestel bedraagt ½, 1 of 1½. Voor andere mobiele snelblussers bedraagt dit 7 tot zelfs 10 eenheden.
3. Fabricatiedatum en houdbaarheidsdatum
De productiedatum staat ofwel gedrukt op een plastieken ring rond de hals van de brandblusser of ergens op het recipiënt van de brandblusser (al dan niet onder de plastieken voet van de brandblusser).

Brandblussers onder permanente druk worden in de praktijk na 10 jaar vervangen, omdat ze dan een redelijk dure herbeproeving moeten ondergaan. Brandblussers met een interne drukpatroon, die dus niet constant onder druk staan, hebben een maximale levensduur van 20 jaar. Voor een CO2-blustoestel moet om de 10 jaar een herbeproeving van de drukhouder gebeuren of na 5 jaar na gebruik.
4. Bedieningsinstructies en extra informatie
De bedieningsinstructies staan meestal heel duidelijk vermeld in de twee landstalen.
5. Blusvermogen of blusrating van een blustoestel
Het blusvermogen of de ‘blusrating’ van een blustoestel is een beoordelingscijfer dat het blustoestel heeft gekregen naar aanleiding van brandproeven die er mee zijn uitgevoerd op een ‘type vuurhaard’. De prestaties (efficiëntie, continuïteit) waaraan een draagbaar blustoestel moet beantwoorden is voorgeschreven in deel 7 van de norm NBN EN 3. Hoe doeltreffender het blustoestel, hoe hoger de blusrating. In deze norm zijn de minimale vuurhaarden (blusratings) aangegeven waaraan een blustoestel moet voldoen:
 • Klasse A-blusrating: bv. 34A
 • Klasse B-blusrating: bv. 144B
 • Klasse C- en klasse D-rating: niet van toepassing
 • Klasse F-blusrating: bv. 40F
6. Gegevens van de fabrikant
De volgende gegevens van de fabrikant moeten duidelijk leesbaar vermeld zijn op het etiket van een blustoestel: handelsnaam of merknaam, adres en contactgegevens.
7. CE-markering
De CE-markering met volgnummer, bv. CE00xx attesteert dat de brandblusser in overeenstemming is met en beantwoordt aan alle vereisten/voorschriften van de Richtlijn 2014/68/EU van 15 mei 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur. 
Het nummer naast de CE-markering is het nummer van de Europese instantie die de controles heeft uitgevoerd. Dat kan verschillen van blustoestel tot blustoestel.
8. BENOR-label

Het BENOR-merk is een gedeponeerd vrijwillig collectief merk van overeenkomstigheid dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). 

Figuur: BENOR-label

In de meeste gevallen, en zeker op de werkplek, wordt geëist de draagbare blustoestellen te voorzien van het BENOR-label. De aanwezigheid van het BENOR-label kan eveneens worden geëist door verschillende zonale hulpverleningszones via zonale reglementen.

9. ANPI-label

Op sommige blustoestellen vind je naast het BENOR-label nog een ANPI-label. Het ANPI-label staat garant voor de conformiteit van het blusvermogen.

Betekenis van de informatie op het etiket 
Welke norm bepaalt de brandklassen volgens de aard van de brandstof?
Wat betekent 'blusvermogen' van een blustoestel?
Welke elementen bepalen het blusvermogen?
Hoe wordt de blusrating bepaald?
Hoe moet ik een draagbaar blustoestel bedienen?
Wat is de spuitduur van een blustoestel?
Welke markeringen moeten er vermeld staan op een blustoestel zodat het conform is met de wetgeving en richtlijnen?

U leest het op senTRAL:
Draagbare blustoestellen: wat betekent de informatie op het etiket?


Meer info op senTRAL:

Kleine blusmiddelen: maak de juiste keuze! (nieuws)
Toolbox: Kleine blusmiddelen
Toolbox: Draagbare blustoestellen - blusmethode, blusmiddelen en etikettering
Affiche: Instructies bij brand

Gepubliceerd op 15-03-2019

  307