Veiligheid

Eerste bevindingen van de zesde Europese enquête naar arbeidsomstandigheden

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) publiceerde de eerste bevindingen van de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS 6). Ruim 43 000 werknemers in 35 Europese landen namen deel. De enquête is gericht op werkenden, die willekeurig worden gekozen uit een statistische steekproef – genomen uit een dwarsdoorsnede van de maatschappij – van 1 000 tot 3 300 personen per land.

De enquête omvat vragen over de werkkwaliteit en levert informatie over diverse onderwerpen: blootstelling aan fysieke en psychosociale risico's, duur en organisatie van de werktijd, beroepsstatus en contract, werkplek, organisatie van het werk, evenwicht tussen werk en privéleven en het beslag dat werk legt op de vrije tijd, opleiding en leren op het werk, zeggenschap van de werknemer op het werk, gezondheid en welzijn en inkomen. Deze zesde enquêteronde bouwt verder op de lessen die zijn geleerd uit de voorgaande vijf enquêtes en werpt licht op de vele ontwikkelingen op de werkplek die de afgelopen 25 jaar in Europa hebben plaatsgevonden.

Tot op heden heeft Eurofound zes Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden uitgevoerd: in 1991, 1995, 2000–2001, 2005, 2010 en 2015. De zesde enquête beslaat 35 landen – de 28 EU-lidstaten, vijf kandidaat-lidstaten van de EU (Albanië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) en Zwitserland en Noorwegen – waarmee dit de meest uitgebreide enquête tot nu toe is wat betreft het aantal betrokken landen. De eerste resultaten zijn ondertussen zichtbaar op de website van Eurofound, naast een samenvatting van de eerste bevindingen (in het Engels).

Positief verhaal?

De meeste werknemers zijn tevreden over hun werktijd (58%), voelen zich gesteund door hun directeur (58%) en collega's (71%) en zeggen dat hun organisatie hen motiveert om hun werk naar best vermogen te doen (63%).

Hoewel het aantal werknemers met een vrouwelijke leidinggevende langzaam stijgt (van 24% in 2000 naar 33% in 2015), blijven er wel grote genderverschillen bestaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de arbeidstijd. Mannen werken gemiddeld 39 uur en vrouwen 33 uur per week in hun betaalde hoofdbaan, maar in het algemeen werken vrouwen langer, wanneer de betaalde en onbetaalde werkuren worden samengeteld.

Jongere werknemers ervaren een toenemende werkintensiteit en baanonzekerheid. Oudere werknemers krijgen minder toegang tot opleidingen. De fysieke risico's blijven bestaan en er zijn significante verschillen inzake de kwaliteit van het werk in de diverse beroepen.
 

Veiligheid en gezondheid op het werk

90% van de werknemers acht zich goed of zeer goed geïnformeerd over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij de uitvoering van hun werk. Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder goed de werknemers worden geïnformeerd (12% van werknemers in kleine ondernemingen (minder dan 10 werknemers) vinden dat ze niet goed geïnformeerd zijn, tegenover 9% van de werknemers in ondernemingen met meer dan 250 werknemers). Over het geheel genomen is het percentage van de werknemers die melden dat hun gezondheid in gevaar is als gevolg van hun werk gedaald van 31% in 2000 naar 23% in 2015.
 

Psychosociale risico’s

Het werk wordt steeds intensiever: “36% of workers in the EU work ‘all of the time’ or ‘almost all of the time’ to tight deadlines, while 33% report working at high speed […] 33% of workers report frequent disruptive interruptions and never or rarely having enough time to do the job.” Langs de andere kant krijgen werknemers wel meer autonomie, en blijven werknemers veel steun krijgen van collega’s en managers.

Geweld op het werk kan verschillende vormen aannemen en vormt een belangrijke risicofactor voor de geestelijke gezondheid. Bijna één op de zes werknemers (15%) meldt het slachtoffer te zijn geweest van onheus sociaal gedrag of van geweld, intimidatie en ongewenste seksuele intimiteiten, met mogelijk ernstige negatieve gevolgen voor de betrokken werknemers.
 

Job well done?

Nog een interessante slotmelding: “The proportion of workers who always experience the feeling of work well done has decreased over the past decade: from 51% in 2005 to 45% in 2010 and 40% in 2015. Strinkingly, 5% of workers never or rarely have this feeling.”

Reslutaten bekijken
 

Op de website van Eurofound kan u elke vraag bekijken in het Nederlands, met de antwoorden per land. U kan ook een selectie maken op België.
Links in de kolom "Selecteer een vraag", kan u per onderwerp alle vraag zien, en selecteren.

Een samenvatting van de resultaten is ook terug te vinden op de website van Eurofound: "First findings: Sixth European Working Conditions Survey"
 


Gepubliceerd op 28-01-2016

  227