EU: Nieuwe lijst met persoonlijke beschermingsmiddelen per activiteitstak

De Europese Commissie heeft een nieuwe, niet-limitatieve lijst gepubliceerd van activiteiten en sectoren waar de werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) moeten ter beschikking stellen van hun werknemers. De lidstaten moeten deze, en nog 2 andere lijsten, ten laatste tegen 20 november 2021 overnemen in hun nationale wetgeving.
De 3 bijlagen bij de ‘richtlijn betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers’ of pbm-richtlijn krijgen zo een facelift:
  • Bijlage I. (Niet-uitputtende lijst van) Risico’s in verband met de lichaamsdelen die met pbm’s moeten worden beschermd
  • Bijlage II. Niet-uitputtende lijst van soorten persoonlijke beschermingsmiddelen met betrekking tot de risico’s waartegen zij bescherming bieden
  • Bijlage III. Niet-uitputtende lijst van activiteiten en sectoren van activiteiten waarvoor het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk kan zijn.
De update was onder meer nodig omdat er de voorbije jaren nieuwe risico’s gedefinieerd werden. Zo wordt het risico ‘Elektriciteit’ nu opgedeeld in ‘Elektrische schokken’ en ‘Statische elektriciteit’, en worden de ‘Biologische agentia’ niet meer ingedeeld naargelang het type agens, maar naargelang de omgeving of het product waarin het agens kan voorkomen: ‘Aerosols’, ‘Vloeistoffen’ of ‘Materialen, personen, dieren, enz.’. Bovendien komen er 3 categorieën van ‘Overige risico’s’ bij.
De nieuwe indeling houdt ook rekening met verordening 2016/425 over het ontwerp, de vervaardiging en de verhandeling van pbm’s.
Volgens de pbm-richtlijn moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden wanneer uit een risicobeoordeling blijkt dat bepaalde risico’s niet vermeden of onvoldoende beperkt kunnen worden met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procédés op het gebied van arbeidsorganisatie. De richtlijn legt het minimumkader voor bescherming vast.
Zie ook:

Gepubliceerd op 18-11-2019

  153