Veiligheid

Giftige stoffen in containers zeehaven

In de Kamer werden een aantal vragen gesteld over chemische stoffen die via containers onze zeehavens binnenkomen. Denk maar aan schoeisel uit China dat gelijmd wordt met benzeenderivaten, waarvan schadelijke dampen vrijkomen, met risico’s voor de controlerende douaniers tot gevolg. Er zijn al heel wat stappen gezet inzake de veiligheidsprocedures en ook firma’s worden aangemaand om hun containers al dan niet gasvrij te verklaren. In België is de schadelijke stof methylbromide bijvoorbeeld verboden, ook al wordt het wel nog geïmporteerd via andere landen, zoals China, die dit nog steeds gebruiken. Aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Mevr. Marie-Christine Marghem, werden dan ook vragen gesteld over de chemische stoffen in containers, in hoeverre de risico’s op de gezondheid voor douaniers wordt ingeschat, en naar eventueel onderzoek naar de begassing van containergoederen. In het antwoord op de derde vraag komt onder andere een herziening van het KB begassing aan bod.

1. Giftige stoffen in containers?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen giftige stoffen in de container die ontstaan door vrijgave van het product zelf, zoals de schadelijke dampen van benzeenderivaten uit de lijm van schoeisel, of de residuen van een begassing die voor verscheping wordt uitgevoerd, teneinde goederen tijdens het transport te beschermen. Sowieso dienen containers geëtiketteerd te worden conform de internationale richtlijnen IMDG-UN3359. Omdat falsificatie hiervan mogelijk is, hebben het autonoom havenbedrijf, als de douane een specifiek protocol opgesteld aangaande het openen en legen van containers.

2. Risico’s voor douaniers?

In het algemeen is voor het ontgassen van containers die in het buitenland begast werden, vrijgave conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen voorzien. Dit houdt in dat een container gasvrij moet worden verklaard door een gespecialiseerde firma, alvorens deze mag betreden worden, bijvoorbeeld door een controlerende douanier of een havenarbeider. Het koninklijk besluit inzake begassingen legt alleen bepalingen op betreffende arbeidsgeneeskundig toezicht voor de werknemers van deze gespecialiseerde bedrijven.

Het toezicht op de gezondheid van douaniers, valt in een breder kader en onder de bevoegdheid van werk, meer bepaald, de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. De douane heeft interne werkinstructies die verder gaan dan de metingen die opgelegd worden door het bovenvermelde KB begassingen: uit voorzorg  worden voor alle containers metingen gedaan door een gespecialiseerd bedrijf, alvorens deze betreden wordt door een douanier. Dit omdat het in principe gaat over containers met verdachte goederen, waar met andere woorden verschillende inbreuken kunnen worden vastgesteld.

Ook de havenarbeiders werken onder het havenreglement die werkinstructies bevat niet alleen voor containers die begast zijn, maar ook voor containers waar gassen zijn vrijgekomen uit de goederen. Ook zij houden rekening met een mogelijke falsificatie in de etikettering van containers.

3. Onderzoek

In Nederland onderzoeken ze het effect van de begassing op de goederen in de containers. Zo werd een container, die geladen was met matrassen voor kinderbedden, een halfjaar opengezet en daarna onderworpen aan druktesten. Hieruit bleek dat er na zes maanden nog steeds giftige dampen vrijkwamen. De derde vraag aan de minister: Is België ook van ook van plan om de begassing van containergoederen nader te bestuderen?

Voor begassingen die uitgevoerd worden in België is wetgeving omtrent biociden van toepassing en worden de gassen die ingezet worden voor het begassen van goederen toegelaten indien een voorafgaand wetenschappelijke risicobeoordeling kan aantonen dat de effecten op volksgezondheid en leefmilieu aanvaardbaar zijn. Wat betreft volksgezondheid wordt zowel primaire blootstelling van werknemers als secundaire blootstelling van consumenten in rekening gebracht. De minister van Leefmilieu legt ook gebruiksinstructies op voor alle toepassingen van een begassingsproduct.

Voor wat betreft het ontgassen van containers is België momenteel bezig met het herzien van het koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen. Dit gebeurt onder het initiatief van minister van Volksgezondheid en samen met gewasbeschermingsmiddelen. Er is intensief overleg met verschillende administraties maar ook de actoren op het terrein. Momenteel worden in het ontwerp voorzien voor een meer efficiënte melding voor het uitvoeren van begassingen, instructies voor het uitvoeren van klampbegassingen en instructies voor het uitvoeren van ontgassing, zowel binnen als buiten het havengebied.

Tot slot geeft de minister nog mee dat een residu van begassing dat aanwezig is op een consumptieproduct, zoals elk consumptieproduct, nader onderzocht kan worden in kader van de Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid, waar de evaluatie ten laste is van diegene die het product op de markt brengt. Producten met een onaanvaardbaar risico kunnen via deze weg verboden worden.
 

Gepubliceerd op 06-04-2016

  266