Veiligheid

Halfjaarbalans: vraag naar re-integratie stijgt, terugkeer naar werkvloer blijft onveranderd

In het eerste kwartaal behandelde Mensura 544 aanvragen tot re-integratie, in het tweede kwartaal werden 822 aanvragen ingediend. Maar het resultaat blijft vooral een definitieve arbeidsongeschiktheid. Toch worden er goede stappen gezet voor het terugdringen van definitieve arbeidsongeschiktheid. 

Re-integratie 

Re-integratie heeft tot doel om na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk of definitief een aangepast of ander werk te geven. 
 
Zowel de werknemers, werkgevers, behandelende artsen als het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kunnen een re-integratietraject opstarten. Uit de cijfers blijkt dat vooral de werknemers het initiatief nemen (68%), gevolgd door de werkgevers (22%). 

Re-integratietraject leidt vooral tot definitieve arbeidsongeschiktheid 

  • 60% van de re-integratieaanvragen leidt tot definitieve arbeidsongeschiktheid voor het overeengekomen werk, zonder de mogelijkheid om ander of aangepast werk uit te voeren bij dezelfde werkgever. 
  • Bij 13% van de aanvragen is ander of aangepast werk wél een optie. 
  • Vlaanderen kent het hoogste percentage ‘definitief arbeidsongeschikten’ (63%).
  • Verder blijkt dat voor mannen vaker de mogelijkheid tot aangepast werk wordt gevonden (17% ten opzichte van 10% bij vrouwen).

Werkgevers leveren wel inspanningen om langdurig zieken naar de werkvloer te begeleiden 

Ook voordat de wettelijke verplichting tot re-integratie bestond, werden langdurig zieken begeleid bij de terugkeer naar de werkvloer. Cijfers van deze werkhervattingsonderzoeken tonen een daling in definitieve arbeidsongeschiktheid tussen 2010 en 2016 van 19,8% naar 5,4%. 
 
Hieruit blijkt dat werkgevers wel degelijk inzetten op het faciliteren van de terugkeer naar de werkvloer. Dat lijkt tegenstrijdig, maar valt te verklaren door de moeilijkheidsgraad van het dossier.

Werkhervattingsonderzoeken worden voornamelijk gestart wanneer werkgever en werknemer geloven dat werkhervatting haalbaar is. Deze onderzoek blijken namelijk informeler en laagdrempeliger. Voor de complexere dossiers wordt het re-integratietraject gekozen, wat ertoe leidt dat dit traject minder succesvolle resultaten boekt. Het blijft dus belangrijk om bij de complexere re-integratietrajecten creatief op zoek te gaan naar alternatieven voor definitieve arbeidsongeschiktheid. 

 

Gepubliceerd op 29-09-2017

  201