Veiligheid

Hoe kan je veiligheid en veiligheidsmanagementsystemen continu verbeteren? Enkele voorbeelden…

Continu verbeteren is eigen aan elk veiligheidsmanagementsysteem. Zonder continue verbetering van de veiligheid, geen veiligheidsmanagementsysteem. Hoe kan je nu juist verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er om het altijd beter te doen dan voorheen?

Onderzoek van ongevallen en bijna-ongevallen

Eerst zijn er natuurlijk de bijna-ongevallen en de ongevallen. Door onderzoek kan je de onderliggende oorzaken opsporen, die wegenemen of verminderen en zo de veiligheidssituatie verbeteren. Nog meer dan ongevallen, zijn de bijna-ongevallen een sterke mogelijkheid tot continu verbeteren omdat bij een goede registratie van deze bijna-ongevallen meer onderliggende oorzaken kunnen worden opgespoord en verminderd. Ook het capteren van klachten op gebied van veiligheid en het daaropvolgende onderzoek biedt mogelijkheden tot verbeteren.

Risicoanalyse

Een andere mogelijkheid om te verbeteren is de risicoanalyse. Door een risicoanalyse uit te voeren kan je risico’s opsporen die voorheen niet bekend waren dan wel wegnemen. Bij een participatieve risicoanalyse waarbij de operator-werknemer betrokken is, maak je gebruik van de kennis en kunde van de persoon die dagdagelijks wordt geconfronteerd met het risico en dus het best op de hoogte is van zowel de risico’s als de maatregelen in de praktijk.

Niet alleen de consultatie en betrokkenheid van de werknemers bij de risicoanalyse, maar meer algemeen de betrokkenheid van de werknemers bij het verbeteren, geeft vele mogelijkheden. Zo zijn verbeterbussen een mogelijkheid. Sommige bedrijven proberen hier een spelelement in te brengen, zoals het beste verbetervoorstel van het trimester. 

Werkplekinspecties

Goed uitgevoerde werkplekinspecties geven vele mogelijkheden tot het verbeteren. Ook bij de analyse van een veelheid van werkplekinspecties kan je bestaande trends analyseren en gebruiken om maatregelen weg te nemen en dus te verbeteren.

Interne audits

Het uitvoeren van interne audits heeft als belangrijkste doel mogelijkheden tot verbeteren op te sporen. Een tweede blik door de interne auditor die niet onmiddellijk betrokken is bij de procesvoering, maakt dat een goede interne auditor zaken op veiligheidsgebied kan opmerken die de proceseigenaar door gewoonte niet meer ziet. 

Veiligheid heeft naast een technisch en een menselijk aspect, ook een organisatorisch aspect: de driehoek mens-techniek-organisatie. Het organisatorische element wordt door preventieadviseurs te veel vergeten. Interne audits leggen hierop juist de nadruk: welke organisatorische zaken kunnen op gebied van veiligheid beter worden geregeld? Op basis van de auditbevindingen kunnen deze mogelijke verbeteringen op gebeid van veiligheid worden onderzocht en een managementsysteem gebruikt hier verschillende technieken uit kwaliteit: FMEA, Ishikawa, DMIC, enz. Op basis van deze analyse worden maatregelen gekozen, uitgevoerd en wordt de efficiëntie van de genomen maatregelen geëvalueerd, bijvoorbeeld bij de volgende interne audit. 

Benchmarking

Bij benchmarking gaat men de prestaties van andere organisaties vergelijken of benchmarken met de eigen situatie. Dit kunnen zowel organisaties zijn buiten de sector waarin men actief is dan wel organisaties binnen de sector. Door benchmarking worden best-practices van andere organisaties waarvan men uitgaat dat zij op veiligheidsgebied behoren tot de beste van de klas, opgespoord, onderzocht en geïmplementeerd in de eigen organisatie. Duidelijk verbeteren dus.

Innovaties

Innovaties zijn veelal ook verbeteringen naar procesvoering en daarom ook veelal verbeteringen op veiligheidsgebied. Nieuwe productiemethoden, nieuwe technologieën of nieuwe materialen geven veelal mogelijkheden om de veiligheidssituatie te verbeteren.

Keten

Ook in de keten zijn er vele mogelijkheden om het beter te doen dan al het geval is.  Eigen aan een managementsysteem en de ketenbenadering. Leren van bijvoorbeeld leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen valt hieronder. Gespecialiseerde organisaties beschikken dikwijls over kennis waarover men zelf niet of in mindere mate beschikt. Probeer deze kennis zoveel als mogelijk te gebruiken om de veiligheidssituaties te verbeteren.

Compliancycheck

Een andere methode om mogelijkheden op te sporen om te verbeteren is de compliancycheck. Na de opmaak en het up-to-date houden van een wetgevingsregister kan worden nagegaan of aan de veiligheidswetgeving werd/wordt voldaan.  Dit kan zelf worden uitgevoerd, dan wel kan externe deskundigheid worden ingehaald via een consultant. Deze compliancycheck zal punten geven waar de organisatie niet mee in orde is, en het aanpakken van deze punten geeft weerom mogelijkheden om het beter te doen als voorheen: verbeteren dus.
 

Gepubliceerd op 14-12-2017

  281