HSEWorld Event: When safety meets security

De afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met meerdere terreurdreigingen. Daarnaast is cybersecurity aan een flinke opmars bezig. Deze factoren zorgen ervoor dat beveiliging meer en meer op de radar komt. Uit de resultaten van de  HSE TrendCatcher  bleek eerder al dat 27% van de preventieadviseurs, naast HSE-taken, deze security-taken krijgt toegewezen. Op het HSE World Event 2018 lichtte Marlies Sas, doctoraatstudente aan de Universiteit Antwerpen, het belang van security toe. 

In de wetgeving zien we de laatste jaren een toegenomen aandacht voor beveiliging, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. De laatste jaren werden verschillende nieuwe wetgevingen in verband met beveiliging ontwikkeld. 
 
In België is sinds 2006 het KB NIP van kracht, in 2016 kwam er nog het KB Terro, 2017 de Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid en 2018 de Camerawet. Op Europees niveau bestaat sinds 2006 de EPCIP, sinds 2016 de NIB-richtlijn (IT Security), sinds 2017 de Richtlijn inzake terrorismebestrijding en sinds 2018 ook de GDPR. Internationaal beschikken we sinds 2004 over de ISPS. 

Safety versus Security

Het belangrijkste verschil tussen beveiliging (security) en veiligheid (safety) is de intentionaliteit bij beveiligingsrisico’s, bv. agressie, activisme, vandalisme, sabotage, terrorisme, (industriële) spionage, diefstal, informatiebeveiligingsinbreuken, … Bij beveiligingsrisico’s is er steeds sprake van het opzettelijk schade berokkenen door mensen. Bij veiligheidsrisico’s gaat het over niet opzettelijk falen van mensen of installaties. 
 
Van belang is de interactie tussen veiligheid en beveiliging. Deze interactie kan zowel positief als negatief zijn. Zo is het voor de beveiliging beter om gegevens zo goed mogelijk te beschermen en enkel te laten raadplegen door bevoegde personen. Dit brengt echter de veiligheid in gedrang. Een voorbeeld vind je bij tankopslag: tanken moeten voorzien worden van een duidelijk leesbaar bord waarop vermeld staat welk product opgeslagen is. Dit is op vlak van veiligheid vanzelfsprekend: het is belangrijk te weten met welk product gewerkt wordt en ook voor de hulpdiensten moet in geval van noodsituaties meteen duidelijk zijn over welk product het gaat. Voor beveiliging kan dit echter gevaarlijke situaties opleveren. Iemand met slechte bedoelingen weet op die manier namelijk in welke tank het gevaarlijkste product aanwezig is. 

Integratie veiligheids- en beveiligingsbeleid

De integratie van safety en security biedt veel voordelen. Zo zal er een hogere mate van betrokkenheid en participatie tot stand komen, wat ertoe leidt dat werknemers meer gemotiveerd zijn om de maatregelen te aanvaarden en bij te dragen aan continue verbetering. Ook is een integratie kostenefficiënt omwille van de raakvlakken tussen beide domeinen. Het draagt bij tot een transparanter en eenvoudiger beleid. 
 
Er zijn wel een aantal valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden. Zo is het in eerste plaats noodzakelijk om te verduidelijken wat security en wat safety precies inhoudt: het onderscheid is niet altijd voor iedereen duidelijk. Als de verschillen onvoldoende verduidelijkt worden, kan dit tot slechte integratie en conflicten leiden, wat kan uitmonden in onveilige situaties. 
 

Gepubliceerd op 26-06-2018

  406