Veiligheid

Interventiedossier: praktische tips voor een efficiëntere interventie van de hulpdiensten

Om een interventie bij een brand tot een goed einde te brengen, heeft de brandweer informatie nodig over de ligging van de gebouwen, de aanwezige blusmiddelen en de specifieke gevaren. Deze informatie wordt samengebracht in een up-to-date interventiedossier. Hier volgen enkele praktische tips i.v.m. het interventiedossier die de interventie van de hulpdiensten efficiënter kunnen maken. 
Samenstelling en inhoud van het interventiedossier
De werkgever stelt het interventiedossier op.

Het interventiedossier moet het volgende bevatten:
 • de volgende elementen van het brandpreventiedossier:
- het evacuatieplan,
 • een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan,
 • de informatie op vraag van de openbare hulpdienst voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan;
 • de locatie van de elektrische installaties;
 • de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;
 • de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;
 • de locatie van de branddetectiecentrale.
Overleg met de brandweerdiensten
Het interventiedossier is bestemd voor de brandweer, dus:
 • maak het dossier steeds op in overleg met de brandweerdiensten;
 • maak vooraf afspraken over het formaat en de inhoud, zo kunnen problemen vermeden worden;
 • meld aan de hulpverleningszone waar het dossier zich bevindt, dit is een wettelijke verplichting in functie van het KB betreffende de nood- en interventieplannen;
 • houd het dossier in geval van een brand gemakkelijk ter beschikking van deze diensten;
 • zorg dat de bevelvoerder van de brandweer het dossier in een minimum van tijd kan doornemen en interpreteren.
Omvang van het interventiedossier
Het interventiedossier moet snel geraadpleegd kunnen worden:
 • de plannen moeten beknopt zijn en bevatten niet meer informatie dan nuttig is;
 • de plannen moeten gestandaardiseerd zijn, d.w.z. dat de gebruikte symbolen vanzelfsprekend moeten zijn voor de gebruikers.
Afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw onderneming of organisatie kan er gekozen worden voor het opstellen van een interventiefiche. Deze fiche is een dubbelzijdig geplastificeerd document en bevat o.a. de situering van de toegangen tot het gebouw, de brandbestrijdingsmiddelen, waterwinpunten, inplanting van het gebouw, te contacteren personen e.d.

In verschillende zones worden momenteel speciale computerprogramma’s aangeschaft om zelf interventiedossiers op te maken die digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden. Een brandpreventieadviseur bezoekt het bedrijf en gaat via een checklist het gebouw bekijken. Zijn bevindingen geeft hij in het computerprogramma in en die worden dan opgenomen in de centrale database van de zone. Er is echter geen uniformiteit, elke zone werkt op zijn eigen manier.
Let op: dit is geen risicoanalyse of brandpreventiecontrole, er wordt geen rapport gemaakt.
Actueel houden van het interventiedossier
Het interventiedossier moet steeds actueel zijn:
 • Hou er rekening mee dat elke wijziging in de situatie/bedrijf moet aangebracht worden in het interventiedossier.
 • Zorg dat de aangeboden informatie exact en betrouwbaar is: verkeerde en achterhaalde informatie werkt contraproductief en is een gevaar voor de brandweer.
Praktische hanteerbaarheid van het dossier
Het interventiedossier moet praktisch hanteerbaar zijn:
 • bedenk vooraf wat de brandweer moet weten en stel deze informatie zo overzichtelijk mogelijk ter beschikking;
 • kleine lettertjes of grote uitvouwbare plannen zijn moeilijk leesbaar;
 • kies voor handige A4-bladen, in een map en bij voorkeur geplastificeerd. Immers, een geplastificeerd document zal voor de bevelvoerder in zijn beschermingskledij gemakkelijker te hanteren zijn.
Locatie van het interventiedossier
Er moet goed nagedacht worden over de locatie (plaatsing) van het interventiedossier:
 • Het dossier moet dag en nacht vlot toegankelijk zijn.
 • Het is ideaal om dicht bij de ingang en buiten het gebouw een duidelijk zichtbare kast te plaatsen (bv. in het rood geverfd en met de vermelding ‘Brandweer’).
 • Als uw vestiging groot is of meer dan één ingang heeft, zorg er dan voor dat u dit dossier bij elke mogelijke ingang voor de hulpdiensten plaatst.
Voor gebouwen waar ’s nachts niemand aanwezig is, kan een sleutelkluis voorzien worden. In sommige zones is dit verplicht. Een 'Zonaal reglement op het plaatsen en gebruiken van de sleutelkluis' wordt opgesteld en door de gemeenteraad goedgekeurd.

De bedoeling van een sleutelkluis is de brandweer toegang te geven tot een terrein, gebouw, lokalen in geval van brand en andere interventies door de sleutels en/of badge ter beschikking te stellen.
Het type sleutelkluis is afhankelijk van de afzonderlijke brandweerkorpsen. Alvorens een sleutelkluis aan te kopen is het zeker aan te raden eerst te informeren bij het brandweerkorps welke uw gemeente onder zijn bevoegdheid heeft. De aanvraag van een sleutelkluis verloopt volgens een specifieke procedure, de plaatsing en ingebruikname moeten aan strikte voorwaarden voldoen.
Als er een sleutelkluis aanwezig is, wordt er een apart sleutelkluisdossier opgemaakt dat voornamelijk zal bestaan uit foto’s. Indien nodig zal er een inplantingsplannetje of detailplan opgemaakt worden.
In dit dossier wordt o.a. meer specifieke informatie gegeven over:
 • een duidelijke plaatsbepaling;
 • details van de inhoud van de kluis: aantal sleutels/badges/codes;
 • een korte beschrijving van welke toegangen met de inhoud van de kluis kunnen geopend worden.
Bijkomende tips voor een vlotte interventie van de hulpdiensten
Naast het interventiedossier is het, om de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, noodzakelijk om een toegangsweg te voorzien:
 • Langs welke ingang moeten de hulpdiensten het bedrijfsterrein betreden?
 • Kunnen de hulpdiensten door langs de veiligheidsslagbomen?
 • Is de vestiging ’s nachts vlot toegankelijk?
Het voorzien van een toegangsweg kan door de brandweer worden opgelegd, bv. naar aanleiding van een uitbreiding met stedenbouwkundige vergunning.

Een lid van de brandbestrijdingsdienst moet instaan voor het onthaal van de hulpdiensten:
 • hen de plaats van de brand en van het dossier wijzen; en
 • elke eventuele vraag beantwoorden.

 

Meer informatie op senTRAL:
Brand: interventiedossier inzake brandpreventie
Inhoud interventiedossier: wat bedoelt men met ‘fluïda’?


Bronnen:
Brandweer Zone Centrum, Opstellen van een interventiedossier
Welzijn-op-school.be, Leidraad voor het opstellen van een interventiedossier
Belfius Verzekeringen, Interventiedossier
 
 

Gepubliceerd op 08-11-2017

  930