Veiligheid

Jaarverslag IDPBW: deadlines en voorbeelden

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) is wettelijk verplicht om tegen uiterlijk 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Het verslag heeft als doel om de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht te verschaffen van de werking van de preventiedienst. Naar goede gewoonte publiceert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk modelformulieren op het internet. In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst dient men een ander model te gebruiken, maar dit staat uitvoerig uitgelegd in de verklarende nota.

Omwille van de continuïteit blijft de vorm van het jaarverslag ongewijzigd.

Het verslag bestaat uit 7 rubrieken:
 

  • Rubriek 1: identificatiegegevens die door de inspectie gebruikt worden voor de updating van hun gegevensbestand;
  • Rubriek 2 tot en met 7: inlichtingen over de arbeidsongevallen en over de werking van de dienst zijn hoofdzakelijk bedoeld voor interne evaluatie binnen het bedrijf door het management en de overlegstructuur en worden niet systematisch verwerkt door de inspectie. Deze gegevens kunnen wel het onderwerp vormen van een inspectiebezoek indien dit relevant lijkt.
De preventiedienst kan ook nog bijkomende informatie over haar werking ter beschikking stellen van de werkgever en het comité, maar dit dient wel vooraf te worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement betreffende de werking van het comité. De werkgever dient het ingevulde model van jaarverslag, ondertekend door hemzelf en door het hoofd van de preventiedienst, vóór 1 april 2016 over te maken aan de inspectiedienst(en) die bevoegd is voor zijn vestigingseenhe(i)d(en). Deze ingevulde modellen mogen ook elektronisch worden toegezonden. Ook dan dient het jaarverslag eerst gevalideerd te worden door de werkgever.

Op dit ogenblik is er een studieproject lopende om de inhoud van dit jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te moderniseren en om de weg voor elektronische behandeling mogelijk te maken.

De verklarende nota en de modelformulieren voor het jaarverslag zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via de module 'Procedures en formulieren': Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2015.

Adressen van de inspectiediensten waarnaar het ingevulde model moet worden verstuurd:
• voor de niet Seveso-bedrijven: Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk
• voor de Seveso-bedrijven: Afdeling van het toezicht op de chemische risico's.
 


 

Gepubliceerd op 06-01-2016

  178