Veiligheid

Jambon geeft uitleg over de aanpak van asbestbranden

Asbest is wijdverspreid. In Vlaanderen zou naar schatting zo'n 3,7 miljoen ton asbest gebruikt zijn in allerlei materialen. De kans dat asbestdeeltjes vrijkomen bij een incident is dus reëel en blijft een bedreiging voor de volksgezondheid.

Stand van zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) geeft in de Kamer een korte stand van zaken: 

  1.  Binnen het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid is een werkgroep actief die de asbestproblematiek opvolgt. 
  2.  De ‘asbestprocedure’ voor de aanpak van asbestbranden werd specifiek voor de interventiediensten opgesteld. Dus moet ze in eerste instantie in het ‘monodisciplinair interventieplan van discipline 1’ opgenomen worden. 
  3.  De gemeentelijke noodplanambtenaren zullen geïnformeerd worden over het bestaan van de procedure zodat zij er mee kunnen voor zorgen dat de procedure opgenomen wordt in de noodplanningsprocessen van de gemeenten. 
  4.  De inspectie van oude gebouwen op asbest wordt onder meer geregeld door het KB van 16 maart 2006 op de bescherming van werknemers tegende risico's van blootstelling aan asbest. De FOD Werkgelegenheid is bevoegd. 
  5.  Een uitgebouwde gecoördineerde aanpak op basis van een ‘geactualiseerde inventaris van asbest’ is wenselijk. Dat moet gebeuren in overleg met de FOD Werkgelegenheid, de gewesten en de lokale besturen. 
 
Minister Jambon bevestigt dat hij zijn diensten de opdracht zal geven om hierin een initiatief te nemen. ‘Het zou zeer wenselijk zijn dat de eerstelijnshulpverleners te allen tijde op de hoogte zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbestdeeltjes. Zodoende kunnen zij op lokaal niveau de juiste preventie- en repressiemaatregelen nemen’, aldus de minister. 
 

Asbestprocedure bij brand

De werkgroep heeft een opleiding 'Asbestprocedure bij brand' uitgewerkt, waaraan 2 actiekaarten gekoppeld zijn. Komen onder andere aan bod: 

- de verschillende categorieën van asbestbranden; 

  • de manier waarop brandweerlieden tijdens de interventie, tijdens de bewaking en inspectie, en na de interventie op een veilige manier kunnen omgaan met asbest.

 
In 2012 werden rond deze opleiding ‘train-the-trainer’ sessies georganiseerd voor de instructeurs van de 11 provinciale brandweerscholen. Daardoor kan elk lid van de brandweer in zijn provincie de opleiding volgen. De werkgroep verspreidt ook informatie over dit thema. 
 
Meer info op senTRAL:
Asbest (Thematische fiches)

Gepubliceerd op 06-05-2015

  280