Veiligheid

Jobstudenten inzetten deze zomer? Hou rekening met deze veiligheidsmaatregelen

In vele bedrijven worden momenteel studenten geworven voor ondersteuning deze zomervakantie. Maar studenten mogen niet in eender welke werkpost worden ingezet. Werkgevers zijn bovendien verplicht een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Wettelijke bepalingen 

De bijzondere bepalingen voor jobstudenten zijn terug te vinden in de Codex voor Welzijn op het Werk boek X, titel 3 ‘jongeren op het werk’
1. Risicoanalyse 
Ten eerste moet de werkgever een risicoanalyse uitvoeren voordat de jongeren met hun arbeid beginnen. Hierin beoordeelt de werkgever alle risico’s voor veiligheid, de lichamelijke en geestelijke gezondheid of de ontwikkeling. In het bijzonder wordt rekening gehouden met risico’s ten gevolge van een gebrek aan ervaring, onbewustzijn van het gevaar of doordat de ontwikkeling nog niet is voltooid. Deze risicoanalyse moet jaarlijks hernieuwd of gewijzigd worden en bij elke belangrijke wijziging van de werkpost. De werkgever moet vervolgens de nodige preventiemaatregelen nemen. 

De resultaten van de risicoanalyse moeten opgenomen worden in het globaal preventieplan. De jongeren moeten geïnformeerd worden over mogelijk risico’s waaraan zij zullen worden blootgesteld bij de uitvoering van het werk en de genomen preventiemaatregelen.
2. Verboden arbeid 
Er zijn een aantal verbodsbepalingen vastgelegd voor jongeren. Het is verboden om jongeren op het werk arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
  • werk dat jongeren, objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen
  • werk waardoor de jongeren blootgesteld worden aan giftige of kankerverwekkende stoffen, stoffen die erfelijke genetische veranderingen veroorzaken, stoffen die tijdens de zwangerschap schadelijke gevolgen hebben voor de foetus of die voor de mens anderszins schadelijke chronische werking hebben. 
  • werk dat blootstelling aan ioniserende straling meebrengt
  • werk met risicofactoren voor ongevallen waarvan vermoed kan worden dat jongeren, doordat ze nog niet veel inzicht hebben in veiligheid of onervaren of onvoldoende opgeleid zijn, deze meestal niet beseffen of kunnen voorkomen
  • … 
Meer info over welke arbeid als gevaarlijk wordt beschouwd, is terug te vinden in Codex art. X.3-8 en X.3-9. Hierop zijn wel afwijkingen mogelijk als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Deze voorwaarden worden beschreven in Codex art. X.3-10 en X.3-11.
3. Gezondheidstoezicht 
De werkgever moet zorgen voor passend gezondheidstoezicht en de kosten hiervan dragen. Bovendien moet voor het begin van tewerkstelling voor een aantal jongeren steeds een voorafgaande gezondheidsbeoordeling worden georganiseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt op het ogenblik van het begin van hun tewerkstelling. In Codex art. X.3-12 staan de bepalingen betreffende gezondheidstoezicht. 
Naast dit bijzonder medisch toezicht zijn uiteraard ook de algemene regels van het gezondheidstoezicht van toepassing. Jongeren krijgen dus hetzelfde medisch toezicht als de andere werknemers.

Meer info op senTRAL: 
 

Gepubliceerd op 23-04-2018

  556