Kan een interne preventieadviseur op tijdelijke werkloosheid worden gezet?

In deze coronatijden worden vele werknemers in tijdelijke werkloosheid geplaatst. Maar wat met een preventieadviseur die door zijn werkgever op tijdelijke werkloosheid wordt gezet? Kan dat wel? Wat zijn de wettelijke bepalingen hieromtrent?

 

Er zijn uiteraard wettelijke bepalingen met betrekking tot de tijdsbesteding, de aanstelling, de verwijdering en/of de aanpassing van de duur van de prestaties van de preventieadviseur. Het functioneren van de interne preventiedienst wordt voornamelijk geregeld in de Codex, art. II.1-16: “De werkgever bepaalt, na voorafgaand akkoord van het Comité, de minimumduur van de prestaties van de preventieadviseurs dermate dat de aan de interne dienst toegewezen opdrachten ten allen tijde volledig en doeltreffend worden vervuld. Op verzoek van elke belanghebbende partij kan de minimumduur van de prestaties worden gewijzigd, volgens dezelfde procedure.”  Hier is dus duidelijk sprake van een aanpassing van de duur van de prestaties van de preventieadviseur. Dit kan in de richting gaan van meer prestaties; stel dat het Comité oordeelt dat de preventieadviseur onvoldoende tijd heeft om zijn taken naar behoren te vervullen. Maar het kan ook om minder prestaties gaan: in het geval van de COVID-19 pandemie oordeelt de werkgever dat de preventieadviseur teveel tijd ter beschikking heeft en bijgevolg tijdelijk werkloos kan worden geplaatst.

Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk wil dit zeggen dat de werkgever als voorzitter van het Comité PBW in overleg moet gaan met het Comité PBW en met de interne preventieadviseur(s), om te bepalen of er nog genoeg werk is voor de preventieadviseur. Het zal de werkgever dan zijn die voorstelt om de preventieadviseur al dan niet gedeeltelijk op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Dat voorstel wordt voorgelegd op de eerstkomende vergadering van het Comité PBW, wordt er besproken en al dan niet goedgekeurd. Er is daar de mogelijkheid dat er een akkoord is om de prestaties van de preventieadviseur te verminderen of niet. Wanneer er geen akkoord is om de prestaties van de preventieadviseur te verminderen en hem/haar geheel of gedeeltelijk op tijdelijke werkloosheid te plaatsen, dan zal de tussenkomst van de bevoegde arbeidsinspecteur moeten worden gevraagd. 

Akkoord

Het begrip ‘akkoord’ is voor een adviserend orgaan als het Comité problematisch. In de praktijk betekent een akkoord voor de werknemersvertegenwoordigers dat ieder individueel lid van het Comité PBW met de vermindering van de prestaties akkoord is. Sommige arbeidsrechtbanken zijn de werknemers hierin gevolgd.  Het is daarom belangrijk om voorafgaandelijk vast te leggen wat men verstaat onder een ‘akkoord’. Wat een akkoord is dient daarom best te worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement dat ieder Comité moet opstellen. Meestal staat in het Huishoudelijk Reglement dat er een akkoord is wanneer de helft + 1 van zowel het aantal werknemers als het aantal werknemersafgevaardigden instemt met het voorstel van de werkgever tot vermindering van de prestaties.

Wanneer de onderneming er niet uitgeraakt, met andere worden als er geen akkoord volgens het Huishoudelijk Reglement bereikt kan worden, kan altijd de tussenkomst aangezocht worden van de bevoegde arbeidsinspecteur.

Als het Comité PBW wel akkoord gaat met de tijdelijke vermindering van de taken van de preventieadviseur, kan deze hiervoor op technische werkloosheid geplaatst worden.

Indien het Comité hier niet meer akkoord gaat, kan dit niet. Eventueel kan dan nog gevraagd worden om tussenkomst van de arbeidsinspecteur. 

Waar er geen Comité PBW is zal de syndicale delegatie om advies worden gevraagd: gaat zij akkoord met vermindering van de prestaties van de preventieadviseur (i.c. door de COVID-19 pandemie)? Bij ontbreken van een akkoord met de syndicale organisatie zal ook hier weer de tussenkomst van de bevoegde arbeidsinspecteur worden gevraagd.

Eenzijdig kan niet

Het eenzijdig beslissen van de werkgever om de preventieadviseur op tijdelijke werkloosheid te plaatsen vanwege de coronacrisis, is dus niet mogelijk.

 

Gepubliceerd op 27-03-2020

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  198