Veiligheid

Keuringen en controles personenliften strenger.

De controles op de veiligheid van liften worden opgedreven. Sinds 1 januari 2017 zijn strengere veiligheidseisen ook van toepassing op liften die gebouwd werden voor 1984. Liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn worden door de inspectiediensten stilgelegd. Vorig jaar gebeurden nog drie dodelijke ongevallen met liften door afwezigheid van een kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn.

Controle

Alle personenliften moeten periodiek worden gecontroleerd door een externe erkende instantie, een zogenaamde Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). De beheerder van een niet-conforme lift krijgt van de EDTC een verslag waarop staat of zijn lift al dan niet verder veilig kan worden gebruikt. Indien het verslag negatief uitvalt moet hij het nodige te doen om de lift conform te maken. Het is een inbreuk om een niet-conforme lift toch in dienst te houden.

Door een reglementering van 2003 (KB 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften) moeten alle liften gemoderniseerd worden om te voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en de FOD Economie voeren sinds 2015 een gezamenlijke controlecampagne om na te gaan of de beheerder van een personenlift de nodige moderniseringswerken heeft laten uitvoeren.

Modernisering

In de reglementering uit 2003 worden drie termijnen onderscheiden voor de modernisering, in functie van de datum van indienststelling:

  •     Liften gebouwd vanaf 1 april 1984 moesten ten laatste op 31 december 2014 gemoderniseerd zijn.
  •     Liften gebouwd tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 moesten ten laatste op 31 december 2016 gemoderniseerd zijn.
  •     Liften gebouwd voor 1 jan 1958 moeten ten laatste op 31 dec 2022 gemoderniseerd zijn.
  •     Recentere liften voldoen normaal gezien al aan de veiligheidseisen.

Resultaten campagne 2016

Voor de controlecampagne vraagt de overheid bij de EDTC’s maandelijks de gegevens van alle niet-conforme liften op. Inspecteurs bezoeken dan deze liften, de FOD WASO voor liften die vooral door werknemers gebruikt worden, de FOD Economie voor de andere.

De FOD WASO controleerde in 2016 totaal 879 van deze liften in de arbeidsomgeving. Daarvan waren er slechts 290 conform bij de eerste controle. De beheerders van deze niet-conforme liften kregen een waarschuwing met de verplichting de lift conform te maken. Bij nacontroles later dat jaar waren 264 liften nog steeds niet in orde. Bij liften die voorkomen op de lijsten met onveilige liften van de EDTC’s, wordt nagegaan waarom de lift nog op de lijst staat (modernisering nog niet uitgevoerd, modernisering nog bezig, of modernisering uitgevoerd maar het attest van regularisatie nog niet afgeleverd). In uitvoering van het Sociaal Strafwetboek kunnen dan desgevallend aanvullende maatregelen worden opgelegd, zoals een stopzetting.

Aankondiging campagne 2017

De aanwezigheid van een kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn is de meest opvallende veiligheidseis waaraan alle liften in dienst gesteld vanaf 1958, moeten voldoen op 1 januari 2017. Het ontbreken van een kooideur of een elektronisch veiligheidsgordijn heeft in 2016 aanleiding gegeven tot drie dodelijke ongevallen. Typisch wordt bij zo een ongeval iemand verpletterd door een vuilniscontainer die op een verdieping blijft haperen en kantelt.

De inspecteurs van de FOD WASO en de FOD Economie zullen een lift die nog geen kooideur noch elektronisch veiligheidsgordijn heeft, dan ook onmiddellijk stopzetten.

Bron: 
Persbericht van kabinet Kris Peeters, 5 Juli 2017

Gepubliceerd op 13-07-2017

  368