Mag u straks nog jobstudenten aannemen?


Het SARS-CoV-2-virus wordt geklasseerd in biologische agentia groep 3. Afhankelijk van wanneer dit officieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, zal dit ook impact hebben op de vakantiejobs deze zomer. Want biologische agentia groep 3 en 4 behoren tot de verboden werkzaamheden voor jongeren. 

 

Momenteel staan de coronavirussen al vermeld in het KB Biologische agentia, onder risicogroep 2. Er was al een advies van de Belgian Biosafety Server (BBS) en de dienst Welzijn op het Werk van de FOD WASO om het SARS-CoV-2 virus te classificeren onder risicogroep 3, zie ook "SARS-CoV-2 virus wordt mogelijk onder risicogroep 3 biologische agentia geclassificeerd".

De Europese Commissie heeft nu een nieuwe richtlijn opgesteld die op 24 juni van kracht wordt. Hierin wordt het SARS-CoV-2-virus geclassificeerd onder de risicogroep 3. De lidstaten hebben tot 24 november om hun eigen wetgeving aan te passen. 

Wat betekent de classificatie tot biologisch agens groep 3?

De werkgever van een onderneming, waar men in contact kan komen met het SARS-CoV-2-virus, moet een risicobeoordeling uitvoeren in samenspraak met de interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsarts. De werkgever moet de werknemers met het beroepsrisico bijhouden in een nominatieve lijst. Deze werknemers en de leden van het comité PBW moeten een opleiding krijgen over mogelijke risico's voor de gezondheid, voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen, hygiënische voorschriften en het dragen en gebruiken van beschermende uitrusting en kleding, en welke maatregelen zij moeten nemen ter voorkoming en in geval van een incident. Ook moet de werkgever incidenten en ongevallen melden aan de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Ook de werknemers hebben een meldingsplicht naar de werkgever, de interne preventieadviseur of de preventieadviseur-arbeidsarts toe. Zij zijn onderworpen aan een voorafgaand en periodiek gezondheidstoezicht. De preventieadviseur-arbeidsarts houdt hierbij rekening met een eventueel verhoogde vatbaarheid van de werknemers. Zodra een vaccin beschikbaar is, moet de werkgever de mogelijkheid bieden zich te laten inenten, en doen inenten indien dit verplicht wordt.  Wie heeft het beroepsrisico?

Men kan argumenteren dat dit risico eigenlijk enkel van toepassing is bij werknemers die vanuit hun functie een verhoogd risico op contact met het SARS-CoV-2-virus hebben. In eerste instantie zijn dat labomedewerkers, maar ook zorgpersoneel in ziekenhuizen of woonzorgcentra. Fedris erkent het nu ook als beroepsrisico bij (vrijwillige of beroeps) brandweerlieden en ambulanciers, en voorziet een nieuwe uitbreiding naar werknemers in essentiële sectoren die actief zijn gebleven in de periode van 16 maart tot 17 mei.

Het zal juridisch moeilijk worden om te argumenteren dat er na 17 mei geen beroepsrisico meer bestaat in functies waarbij er nauw of regelmatig contact met het publiek mogelijk is, zolang er nog een epidemische verspreiding is van het SARS-CoV-2 virus in België. Zelfs wanneer er arbeidshygiënische maatregelen getroffen worden, blijft het risico nog steeds deel uitmaken van de risicoanalyse van zulke functie.

Mogen jobstudenten blootgesteld worden?

Jobstudenten of studenten-werknemers vallen volgens de welzijnswetgeving in de categorie e van jongeren. Zij mogen niet blootgesteld worden aan (onder meer) biologische agentia groep 3 en 4. 

Er zijn uitzonderingen mogelijk op deze verboden activiteiten. Hiervoor moet dan wel voldaan zijn aan vijf voorwaarden:

  • de jobstudent is minstens 18 jaar oud
  • de studierichting stemt overeen met de werkzaamheden die eigenlijk verboden zijn
  • de werkgever treft de nodige preventiemaatregelen
  • de activiteiten vinden plaats in het bijzijn van een ervaren werknemer
  • het advies van het comité en de preventieadviseur wordt gevraagd

Dit zou betekenen dat enkel jobstudenten die toevallig ook studenten geneeskunde of verpleegkunde zijn (en waar de studierichting dus overeenstemt met de werkzaamheden die eigenlijk verboden zijn), tijdens de uitvoering van hun vakantiejob aan het beroepsrisico contact met het SARS-CoV-2 virus blootgesteld mogen worden.

Mocht het SARS-CoV-2 virus al in de komende weken via Koninklijk Besluit geherklasseerd worden tot een groep 3 biologisch agens, dan zou dit potentieel een gevoelige impact hebben voor de sectoren horeca en retail, waar de jobstudenten regelmatig contact hebben met het publiek.

Aanvulling: Om de onduidelijkheid hierover weg te werken, heeft de FOD WASO op 25 juni een advies opgesteld met duidelijke richtlijnen, die deze complexe situatie uitklaren met een meer restrictieve interpretatie van het risico.

 

Europa neemt covid-19-virus op in lijst met biologische agentia

(foto: Bernard Hermant - Unsplash)


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 12-06-2020

  2663