Veiligheid

Moet organisatie compliant zijn met wetgeving voor ISO 45001-certificaat?

Er is bij de certificatie van veiligheidsmanagementsystemen dikwijls verwarring over de naleving van de wetgeving. Kan een organisatie die niet in overeenstemming is met de veiligheids- en gezondheidswetgeving, beschikken over een VCA en/of een ISO 45001-certificaat? Kan het zijn dat een organisatie die één of meer ingebrekestellingen heeft gekregen van de inspectiediensten, beschikt over een VCA en/of een ISO 45001-certificaat? Het antwoord is ondubbelzinnig ja!

De certificatie-instelling doet een uitspraak over de werking van een veiligheidsmanagementsysteem, de inspectiediensten doen een uitspraak over de naleving van wet- en regelgeving. De certificatie-instelling en de inspectiediensten beoordelen voor een deel dezelfde dingen, echter met een verschillend doel. De certificatie-instelling beoordeelt of het managementsysteem zodanig is geïmplementeerd dat  aan de naleving van de wetgeving kan worden voldaan. Het is evident dat het bestaan van veel en/of zware overtredingen, het bewijs zijn dat het managementsysteem niet werkt zoals ervan kan worden verwacht. PV’s opgemaakt door de inspectiediensten, betekenen echter niet dat een certificaat automatisch wordt ingetrokken. 

Veel te veel wordt er foutief van uitgegaan dat certificatie een toets op de naleving van de wetgeving is. Dit is niet het geval. Certificatie is nagaan of de organisatie voldoet aan de eisen van de VCA-checklist of de ISO 45001-norm. Deze VCA-checklist en de ISO 45001-norm vragen een committment van de directie tot het voldoen aan de wetgeving. Er wordt door de certificatie-instelling beoordeeld of dit commitment wordt vertaald in een systeem dat de nodige maatregelen treft op basis waarvan verwacht kan worden dat aan de wetgeving wordt voldaan.

De aanwezigheid van een certificaat sluit niet uit dat zich overtredingen van wet- en regelgeving voordoen. Het managementsysteem moet zo werken dat de organisatie de maatregelen neemt, om in overeenstemming met de wetgeving te komen. Indien de certificatie-instelling informatie krijgt over structurele tekortkomingen, bijvoorbeeld via klachten van opdrachtgevers, is zij verplicht om onderzoek te doen en eventueel extra bezoeken af te leggen. De gecertificeerde organisatie moet deze betalen. Wanneer de certificatie-instelling tijdens de audit afwijkingen van de norm constateert, heeft de organisatie de tijd om deze afwijkingen op te lossen of een actieplan op te maken met hierin de manier van aanpak. Indien de problemen niet binnen deze termijn zijn opgelost, het actieplan er niet is of het actieplan onvoldoende is, is schorsing van het certificaat het gevolg.

Bedrijf Certificatie-instelling Inspectiedienst
Organisatie zo inrichten dat er een systeem is dat de nodige maatregelen neemt dat aan de wetgeving wordt voldaan Beoordelen of de organisatie voldoet aan de VCA-checklist of de ISO 45001-norm Beoordelen of aan de wetgeving wordt voldaan en handhaven

Kan er een certificaat zijn terwijl de organisatie niet voldoet aan de wetgeving? Het antwoord is ondubbelzinnig ja. De aanwezigheid van een managementsysteem, sluit geen door de inspectiediensten vastgestelde inbreuken uit. Wat wel zo is, is dat de certificatie-instelling moet nagaan of er klachten van belanghebbende partijen zoals opdrachtgevers of dat er vastgestelde inbreuken door de inspectiediensten, zijn geweest. Zo ja, moet de certificatie-instelling beoordelen of door de organisatie op deze klachten en op deze vastgestelde inbreuken, afdoende is gereageerd. 

In geval van klachten of overtredingen stelt de certificatie-instelling volgende vragen:

  • Wordt er door de organisatie voldoende gereageerd op deze klachten en/of op de overtredingen en worden de nodige maatregelen genomen om dergelijke klachten of overtredingen in de toekomst te voorkomen?
  • Wordt het managementsysteem voldoende aangepast om ervoor te zorgen dat gelijkaardige klachten en/of overtredingen in de toekomst niet meer kunnen voorkomen?

Indien de certificatie-instelling beoordeelt dat er onvoldoende maatregelen worden genomen om de klachten en/of overtredingen op te lossen en/of indien het managementsysteem onvoldoende wordt aangepast om gelijkaardige klachten en/of overtredingen te voorkomen, wordt het certificaat ingetrokken. Indien de certificatie-instelling beoordeelt dat er wel voldoende maatregelen worden genomen om de klachten of overtredingen op te lossen, heeft dit geen invloed op het certificaat. Het certificaat zal bijgevolg ook niet worden ingetrokken.

Gepubliceerd op 14-02-2018

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  338