Veiligheid

Naar veilig voetenwerk in 5 stappen

De winst van veilig voetenwerk is zowel voor een organisatie als voor de medewerkers groot. Toch is het niet evident om binnen een organisatie te sensibiliseren rond het onderwerp ‘veiligheidsschoenen’. In wat volgt, worden onder andere enkele tips gegeven om dit onderwerp op de agenda te krijgen.

Voetenwerk: een web van (tegenstrijdige) belangen

Binnen een organisatie zijn er veel, vaak tegenstrijdige, belangen aanwezig, ook wat betreft de aanschaf van beroeps – of veiligheidsschoenen. Vanuit het standpunt van de werknemer moet rekening gehouden worden met het design van de veiligheidsschoenen, zodat hij niet voor gek loopt. De preventieadviseur wil uit veiligheidsoogpunt de veiligste schoen voor de werknemer, die voldoet aan de verplichte normen. De HRM – functionaris en de bedrijfsarts zullen zich hierbij aansluiten om op die manier het ziekteverzuim en uitval terug te dringen. De brug van veiligheid naar fashion is al lang geen wankele constructie meer: hoe mooier de medewerkers de veiligheidsschoen vinden, hoe meer zij deze zullen dragen. De directie wil enerzijds een goede werkgever zijn, maar kent anderzijds ook financiële bezorgdheden. Onder toeziend oog van de ondernemingsraad moet het management voldoen aan de verplichting om de werknemer zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaren op de werkvloer. Wanneer men voetenwerk op de agenda wil krijgen, moet men naar voren schuiven dat men vanuit kostenoogpunt productiviteitsverlies kan voorkomen.

Preventief beleid

De meeste organisaties hanteren voornamelijk een reactieve aanpak wat betreft de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Men onderneemt vaak pas nadat er zich iets heeft voorgedaan, soms met verstrekkende gevolgen voor de medewerker(s) en organisatie. Preventief ondernemen wordt om die reden aangemoedigd. Het aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, en aandacht voor goed voetenwerk in de vorm van veilig schoeisel is vanuit deze optiek te verdedigen. Dit vergt echter een investering, maar betaalt zich op lange termijn terug.

Vijf stappen voor een preventief veiligheidsbeleid

Wanneer u veiligheid op de agenda wilt krijgen binnen uw organisatie, inclusief de aanschaf van beroeps – of veiligheidsschoenen, is een structurele aanpak van een preventief veiligheidsbeleid van belang. Volgend stappenplan, ook wel de 5W – methode genoemd, is belangrijk:

  1. Willen: stel heldere doelen vast en betrek daarbij alle disciplines/stakeholders. Spreek uw collega – functionarissen aan op hun individuele belangen en zoek de gemene deler.
  2. Wegen: inventariseer de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn via een RI&E.
  3. Weten: maak een plan van aanpak. Omschrijf en verdeel de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bepaal ook de beschikbare middelen (bv. geld, faciliteiten, etc.). Beschrijf heldere procedures voor overleg, besluit(vorming), advies, informatieverstrekking en documentatie.
  4. Waken: maak afspraken over de evaluatie van het plan van aanpak.
  5. Werken: ga aan de slag.

Meer info op senTRAL:
Vragenlijst gebruikerstest veiligheidsschoenen
NBN EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel
Affiche: PBM - Schoenen

In 5 stappen naar veilig voetenwerk, www.arbo-online.be, 2 mei 2016

Gepubliceerd op 12-05-2016

  259