Veiligheid

Nationale enquête over werkbaarheid: de resultaten

De directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) voerde in 2013 en 2014 een onderzoek naar werkbaarheid.

Wat is werkbaarheid?

Werkbaarheid (workability) kan worden gedefinieerd als het evenwicht tussen:
  • de kenmerken eigen aan de werknemer: individuele gezondheidstoestand, persoonlijke hulpbronnen, doeltreffendheid, blijfintentie, kennis en capaciteiten; en
  • de eisen verbonden aan het werk waaraan hij/zij het hoofd moet bieden: eisen van de functie, psychosociale belasting, lichamelijke belasting, veiligheid op het werk.

Resultaten

Het samenvattend rapport presenteert de resultaten verkregen door de nieuwe enquête 2013-2014 over de werkcapaciteiten in drie sectoren in België: 24 % van de bevraagden werkt in de bouw, 36% in de industriële schoonmaak en 40%  in de intellectuele beroepen. De zogenaamde intellectuele beroepen maken strikt genomen geen deel uit van één sector maar kunnen aanwezig zijn zowel in de diensten als in de industriesector. Daarom hebben de onderzoekers ervoor gekozen om de huidige gegevens te vergelijken met die van 2009 en 2011 voor alle respondenten met de volgende kenmerken: het volgen van een opleiding na de secundaire school en het hebben van een carrière met een exclusieve intellectuele activiteit.

De resultaten tonen een werkcapaciteitsprobleem dat significant meer belangrijk is in de bouwsector in het algemeen, en in het bijzonder voor werknemers in de bouw die meer dan 50 jaar zijn. Merk ook op dat veel meer vrouwen dan mannen (meer dan het dubbele) melding maken van lage werkcapaciteit, en dit in de schoonmaakbranche en in de intellectuele beroepen.
 
Voor elk van de drie onderzochte sectoren kwam het volgende naar voren:
  • Bouwsector: de werkbaarheidssituatie is drastisch verslechterd in 2013-2014, met uitzondering voor het veiligheidsklimaat.
  • Schoonmaaksector: in vergelijking met de werknemers uit de onderzoeken van voor 2013 die aan de criteria beantwoorden, worden werknemers in de schoonmaaksector nu meer geconfronteerd met psychosociale risico's, meer repetitief werk, meer gezondheidsproblemen en pijn/kwalen.
  • Intellectuele beroepen: de omstandigheden zijn over het algemeen verslechterd, zowel op het niveau van psychosociale risico's, het veiligheidsklimaat, gezondheid als blijfintentie op korte termijn.
     
De volledige rapporten kan u raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Beswic, Nationale enquête over werkbaarheid, 18 december 2014

Gepubliceerd op 08-01-2015

  169