Niet langer verplicht jaarverslag interne dienst te bezorgen aan Toezicht Welzijn op het Werk

De federale regering schrapt de verplichting om het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te sturen naar de inspectie.


Codex artikel I.2-22
Door een nieuw koninklijk besluit dat vandaag werd gepubliceerd, wordt artikel I.2-22 van de Codex Welzijn op het Werk vervangen. In het oude artikel stond nog het volgende: “De werkgever stuurt aan de met het toezicht belaste ambtenaar een volledig jaarverslag over de werking van de interne dienst uiterlijk binnen drie maanden na het afgelopen burgerlijk jaar waarop het betrekking heeft.” Op 31 maart ten laatste moest de werkgever een exemplaar van het jaarverslag over de werking van de interne dienst dus bezorgen aan de toezichthoudende ambtenaar. Dat verslag wordt daar momenteel verticaal geklasseerd, omdat de inspectie niet voldoende mankracht heeft om alle verslagen te doorploegen. De federale regering schrapt dan ook deze verplichte kennisgeving.
Jaarverslag blijft bestaan!
Dat betekent uiteraard niet dat het verslag zelf wegvalt. De verplichting om een jaarverslag op te stellen – om het preventiebeleid in de onderneming te kunnen evalueren –, blijft ongewijzigd bestaan. De werkgever moet het verslag ook nog altijd kunnen voorleggen wanneer de inspectie daarom vraagt. Dat staat nu expliciet in het nieuwe artikel I.2-22 “De werkgever houdt het jaarverslag van de interne dienst […] ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren”.
In werking
Aangezien het KB geen overgangstermijn bevat, gelden de nieuwe bepalingen vanaf 8 maart 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).
 

 
 
Bron:Koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, BS 26 februari 2018.
  • Welzijnscodex [art. I.2-22].
  • ‘Advies nr. 205 van 14 maart 2017 over het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan. (OKB Notificatie) - D194’, Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
 
 

Gepubliceerd op 26-02-2018

  597