Veiligheid

Nieuw KB brand voorzien tegen eind 2017

Volgens de FOD Werkgelegenheid zijn zes op tien ondernemingen niet in orde met de wetgeving in verband met de brandveiligheid. Volgens de cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken waren er 542 bedrijfsbranden in 2012. In de Kamer werden verschillende vragen gesteld inzake brandveiligheid aan minister van Werk Kris Peeters. Zo werd gevraagd naar recentere cijfers inzake bedrijfsbranden, wat er gebeurt met bedrijven die de wetgeving op de brandveiligheid niet in acht nemen, en of er andere maatregelen zijn om ondernemingen te sensibiliseren en ertoe aan te zetten de normen na te leven. In het antwoord van de Minister valt onder andere te lezen dat het nieuwe KB constructievoorschriften brandpreventie voorzien wordt tegen eind 2017.

Cijfers inzake bedrijfsbranden

Wat de eerste vraag betreft, laat de minister weten dat hij niet beschikt over recentere cijfers inzake aantal bedrijfsbranden.

Wat gebeurt er met bedrijven die de brandveiligheid niet in acht nemen?
 

Ook in het antwoord op de tweede vraag van de minister van Werk een herhaling van wat de meeste preventieadviseurs wel weten. Bij de toezichtsbezoeken aan de ondernemingen wordt door de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in de regel ook de naleving van de reglementaire bepalingen inzake brandpreventie gecontroleerd. In geval dat inbreuken op de welzijnsregelgeving worden vastgesteld, zullen de inspecteurs in functie van het risico en de bereidheid van de werkgever om deze inbreuken al dan niet te remediëren, passende maatregelen nemen die zijn vastgelegd in het sociaal strafwetboek: waarschuwingen geven, de overtreder een termijn verlenen om zich in regel te stellen, passende maatregelen voorschrijven, verbod opleggen (bijvoorbeeld aanwezigheidsverbod op een bepaalde arbeidsplaats), proces-verbaal opstellen, verzegeling.
 

Welke maatregelen zijn er om ondernemingen te sensibiliseren en ertoe aan te zetten de normen na te leven?

Interessant is het laatste deel, waarin heel kort wordt ingegaan op het nieuwe KB brandpreventie. Het antwoord begint met een kort overzicht van de initiatieven inzake sensibilisering, informatie en communicatie. Zoals bijvoorbeeld de vele studiedagen aangaande de brandpreventie waaraan medewerkers van het departement van de minister van Werk hebben meegewerkt naar aanleiding van het in voege treden van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen.

Daarnaast wijst de  minister op de vele lokale initiatieven aangaande sensibilisering, vorming en opleiding die door de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid in hun jaarprogramma worden voorzien. In het antwoord wijst de minister ook op de downloadbare brochure over de risico's bij brand en ontploffing op de website van de FOD WASO.

De minister van Werk eindigt zijn antwoord met: “Om de huidige reglementering inzake brandvoorkoming aan te passen aan de nieuwe constructiematerialen, de middelen en actuele normen en hierbij rekening houdend met de basisnormen brand die zijn uitgevaardigd door Binnenlandse Zaken, is in de bestuursovereenkomst, die ik als voogdijminister met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) heb ondertekend, voorzien dat tegen eind 2017 een nieuw koninklijk besluit zal verschijnen tot vaststelling van de constructievoorschriften waaraan gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden, zullen moeten beantwoorden met het oog op de brandpreventie.” (NVDR daarmee wordt het overblijvende gedeelte van artikel 52 van het ARAB omgezet. Het gedeelte over de organisatie van de brandpreventie op het werk dat oorspronkelijk ook in art. 52 van het ARAB aan bod kwam, werd in 2014 al omgezet in het KB brandpreventie).


 


Gepubliceerd op 10-03-2016

  716