Veiligheid

Nieuwe regelgeving rond gebruik kristallijn siliciumdioxide in het vooruitzicht

Een ontwerp van een nieuw koninklijk besluit met als doel de aanpassing van de regelgeving rond het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide werd ter advies aan de Hoge Raad PBW voorgelegd. Het ontwerp wenst onder andere het “droog zandstralen” met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten volledig te verbieden, ook in afgesloten systemen. Ook het vergunningensysteem voor het uitvoeren van straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden in open lucht zou volledig worden afgeschaft.  

Concreet

Het ontwerp van KB heeft tot doel de bepalingen van codex artikel VI.1-35 als volgt aan te passen;

  • straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden met gebruik van zand of andere korrels die meer dan 1 % vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten, blijven verboden;
  • op dit verbod wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik van “straalbewerkingsprocédés met inherent watergebruik” in open lucht, indien substitutie door een minder gevaarlijk procedé technisch onmogelijk is. Hieruit volgt dat “droog zandstralen” met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten volledig verboden wordt, ook in afgesloten systemen;
  • het vergunningensysteem voor het uitvoeren van straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden in open lucht wordt afgeschaft.

De bijkomende concrete preventiemaatregelen, opgelegd door de ministeriële besluiten waarmee de vergunningen verleend werden, werden niet in artikel VI.1-35 overgenomen, omdat zij volgen uit de bepalingen van de titels 1 en 2 van boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk. Ter compensatie hiervoor zal er door het Laboratorium voor Industriële toxicologie een document met richtlijnen voor straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden worden opgesteld. Ook de verplichting om de werknemers die deze werken uitvoeren aan te werven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd niet overgenomen.

Advies Hoge Raad

De Hoge Raad stemt in met de aanpassingen, maar wijst ook op het feit dat onoordeelkundig toepassen van zandstraalactiviteiten aanleiding kan geven tot ernstige gezondheidsrisico’s. Op basis van deze bezorgdheid en, in ondergeschikte orde, om de deloyale concurrentie in deze activiteitensector tegen te gaan, vragen de sociale partners om de werkzaamheden van zandstralen in kaart te brengen aan de hand van een administratief eenvoudige en voorafgaandelijke melding. Hierdoor zullen de inspectiediensten van de AD TWW en de welzijnsadviseurs van Constructiv de mogelijkheid hebben om toezicht te houden op de bedoelde werkzaamheden en kunnen eventueel adviserend, controlerend en sanctionerend optreden.

De sociale partners van de Hoge Raad stellen ook vast dat door de opheffing van de vergunningsplicht ook automatisch de voorwaarde vervalt om deze werkzaamheden enkel te laten uitvoeren door werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De sociale partners van de Hoge Raad vragen toch dat de relatie tussen de werknemer en werkgever op zodanige wijze wordt vastgesteld dat zij voldoende garanties biedt om te kunnen voldoen aan de eisen inzake bijvoorbeeld vorming/opleiding en gezondheidstoezicht.

Veel meer informatie vindt u terug in het advies van de Hoge Raad. Uiteraard komen we hier op terug wanneer het koninklijk besluit daadwerkelijk wordt aangenomen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

Gepubliceerd op 15-06-2018

  250