Overdracht van COVID-19 testresultaten

De coronapandemie werpt ook enkele privacy-vragen op voor bedrijven en organisaties. Zoals deze: enkele arbeiders werden op COVID-19 getest. Kan de werkgever een kopie van het testresultaat opvragen?

Zoals Edelhart Kempeneers al aanhaalde in een vorig artikel "Zijn werknemers zijn in dit verband onderworpen aan een meldingsplicht [in geval van contact]: Art. VII. 1-41 van de Codex stelt: “De werknemers delen elk ongeval of incident met een biologisch agens mee aan de werkgever, de bevoegde preventieadviseur of de preventieadviseur-arbeidsarts.”

Volgens de gegevensbeschermingsautoriteit "…moet de beoordeling van de gezondheidsrisico's niet plaatsvinden door de bedrijven en werkgevers, maar door de bedrijfsarts, die bevoegd is om infecties op te sporen en de werkgever en de personen die in contact zijn geweest met de besmette persoon op de hoogte te brengen. Deze informatie wordt door de bedrijfsarts verstrekt op grond van artikel 6.1, c)  en 9.2, b) van de GDPR (verwerking met het oog op de naleving van een verplichting inzake het arbeidsrecht).”

Artikel 9 van de GDPR legt een principieel verbod vast op de verwerking van gezondheidsgegevens, behoudens uitzonderingen. De uitzondering is in dit geval de bedrijfsarts.

Door ons naar zijn standpunt gevraagd, benadrukt Luc Van Hamme, Adviseur-Generaal bij de Arbeidsinspectie: "In principe mag de werkgever geen tests organiseren en niet op de hoogte worden gebracht van de resultaten.”

Artikel 5, c) van de GDPR luidt: "Persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ("minimale gegevensverwerking").

Als de werknemer negatief is, volstaat dus de mededeling van die informatie aan de bedrijfsarts.

Luc Van Hamme wijst erop dat als de werknemer positief is, contact moet worden opgenomen met de externe dienst voor advies over de aangewezen maatregelen. Formeel zijn het de gewesten die bevoegd zijn voor de follow-up.”


Auteur: Rosalba Mendolia

Gepubliceerd op 21-10-2020

  26