Periodiek gezondheidstoezicht hervormd

Werknemers met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid en werknemers die een activiteit met een welbepaalde risico uitoefenen, zijn onderworpen aan een periodiek gezondheidstoezicht. Dat wordt volledig hervormd. Het bestaat voortaan uit twee delen: een periodieke gezondheidsbeoordeling én - in de meeste gevallen - aanvullende medische handelingen.

Periodieke gezondheidsbeoordeling

De periodieke gezondheidsbeoordeling gebeurt uitsluitend door de preventieadviseur-arbeidsarts (PAAA). De frequentie van de beoordeling hangt af van het risico.

In de meeste gevallen gebeurt de gezondheidsbeoordeling om de 24 maanden (vroeger meestal om het jaar). Maar er zijn uitschieters, zowel naar boven als naar onder toe. Bij bijvoorbeeld werknemers die blootgesteld worden aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, inclusief asbest, gebeurt de gezondheidsbeoordeling altijd om de 12 maanden. In bepaalde gevallen gebeurt de gezondheidsbeoordeling maar om de 36 maanden (bv. bij nachtarbeid zonder bijzondere risico’s) of om de 60 maanden.

De periodieke gezondheidsbeoordeling bestaat uit een anamnese en een klinisch onderzoek om na te gaan of de gezondheidstoestand verenigbaar is met de uitgeoefende arbeid.

Let wel: werknemers die een voorafgaande gezondheidsbeoordeling hebben ondergaan (bv. bij hun aanwerving) worden een eerste keer aan de periodieke gezondheidsbeoordeling onderworpen na 12 maanden. Zodat de PAAA hun gevoeligheid voor het specifieke risico waaraan ze zijn blootgesteld kan nagaan. Daarna geldt de frequentie die vastgelegd is in functie van het risico.

Aanvullende medische handelingen

Afhankelijk van het risico kan de periodieke gezondheidsbeoordeling aangevuld worden met aanvullende medische handelingen. De PAAA kan deze handelingen stellen, maar ook het verpleegkundig personeel kan dat doen. Dat laatste gebeurt dan wel onder de verantwoordelijkheid van de PAAA. De resultaten van de aanvullende medische handelingen worden wel altijd door de PAAA geïnterpreteerd.

Bij de aanvullende medische handelingen vindt er een persoonlijk onderhoud plaats met de PAAA of de verpleegkundige. Er worden individuele medische vragenlijsten ingevuld en/of andere medische handelingen gesteld, zoals bv. een visustest, een audiogram een elektrocardiogram. In elk geval moeten de medische handelingen verband houden met het risico waaraan de werknemer is blootgesteld.

Er zijn twee momenten waarop aanvullende medische handelingen kunnen plaatsvinden.

Soms zijn ze verplicht vóór de periodieke gezondheidsbeoordeling. Een exact moment is niet vastgelegd maar in elk geval mag geen te lange periode zitten tussen die handelingen en de gezondheidsbeoordeling (max. 1 maand).

Aanvullende medische handelingen zijn meestal ook verplicht tussen twee periodieke gezondheidsbeoordelingen. Ze gebeuren - afhankelijk van het risico - bijvoorbeeld 6, 12 of 24 maanden na de periodieke gezondheidsbeoordeling. Ze laten toe om de evolutie van de gezondheidstoestand van de werknemer van nabij op te volgen.

Vindt de PAAA de resultaten van de aanvullende medische handelingen tussen twee gezondheidsbeoordelingen door ongewoon, dan moet hij de werknemer contacteren om na te gaan of een tussentijdse gezondheidsbeoordeling nodig is. Hij kan - met toestemming van de werknemer - ook de behandelende arts raadplegen. Op basis van al die contacten kan hij beslissen om een tussentijdse gezondheidsbeoordeling uit te voeren en dat eventueel ook te doen bij andere werknemers die blootgesteld zijn aan hetzelfde risico. Hij kan ook de frequentie van de gezondheidsbeoordeling of aanvullende medische handelingen optrekken tot het risico onder controle is.

Afwijkende frequentie

De PAAA kan altijd beslissen om de periodieke gezondheidsbeoordelingen of aanvullende medische handelingen vaker uit te voeren dan de frequentie die normaal voorzien is. Voor situaties waarvan hij denkt dat ze een negatieve impact hebben of kunnen hebben op de gezondheid van de werknemer. Bijvoorbeeld bij ongevallen, bij overschrijding van actiewaarden...

Preventiemaatregelen

De PAAA rapporteert regelmatig – en zeker één keer per jaar – aan de werkgever en het comité over de resultaten van het periodiek gezondheidstoezicht. Zodat preventiemaatregelen kunnen opgesteld of aangepast worden.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 14 mei 2019 treedt in werking op 21 juni 2019. 

Gepubliceerd op 13-06-2019

  158