Veiligheid

Rapport over preventie van werkgerelateerde kanker

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een samenvatting gepubliceerd van een rapport van de Europese waarnemingspost voor risico’s over de preventie van werkgerelateerde kanker. De samenvatting geeft een kort overzicht van de evaluatie-instrumenten voor de blootstelling aan kankerrisicofactoren en gaat in op de relevante beroepsmatige risico’s, de chemische, fysische en biologische blootstellingen, evenals andere mogelijk kankerverwekkende factoren in de werkomgeving (bv. ploegen- en nachtarbeid).

Zij onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe oorzaken of verwekkers van kankers te identificeren en evalueert de bestaande informatiebronnen. Zij beschrijft ook maatregelen voor beroepsmatige kankerpreventie op Europees, nationaal en werkplekniveau en doet aanbevelingen voor het invullen van de hiaten in de relevante kennis die nodig is om effectief toekomstige risico's op beroepsmatige kankers te voorkomen.
 
Dit rapport is specifiek bedoeld voor wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk (Occupational Safety and Health, OSH), met inbegrip van de sociale partners. Het kan echter ook nuttig zijn voor belanghebbenden die betrokken zijn bij OSH-preventie voor het vaststellen van prioriteiten, en voor degenen die zich bezighouden met de beoordeling van risico's op het werk.
 

Gepubliceerd op 17-02-2016

  255