Revisie van een machine: nieuwe CE-markering nodig?

Onze technische dienst heeft een machine met bouwjaar 2000 gereviseerd. De bediening, die vroeger handmatig gebeurde, verloopt nu computergestuurd en er zijn een aantal beveiligingen toegevoegd. Is de originele CE-markering nog geldig of moet er een nieuwe worden aangebracht? En wat moet er in dat geval gebeuren alvorens de markering mag worden aangebracht?

Wat na een revisie?

Om dit te kunnen beoordelen, moeten we eerst nagaan wat de revisie juist inhoudt:
  • gaat het alleen over het herschilderen van de machine of het vervangen van versleten onderdelen? Dan moet er in principe niets gebeuren;
  • worden er ook ingrijpende wijzigingen uitgevoerd om de economische levensduur en het veiligheidsniveau van de machine te verhogen (bv. een nieuw besturingssysteem) of wordt de functie of het ontwerp van de machine gewijzigd? Dan moeten de wijzigingen en de systemen waar dit een invloed op heeft, voldoen aan de Machinerichtlijn (MRL).
In elk geval moet alles wat onder de noemer ‘revisie’ gebeurt, voldoen aan de essentiële eisen van de MRL (bijlage I), op basis van de resultaten van de risicobeoordeling.

Documenten aanpassen

Waar nodig moet ook de documentatie in verband met de machine worden bijgewerkt om de overeenstemming met de nieuwe situatie te garanderen. Daarbij moet worden gedacht aan het technisch constructiedossier (TCD) en de onderhouds- en bedieningsvoorschriften).

Stand van de techniek

Vaak wordt de economische levensduur van een machine verlengd door ze te reviseren, als alternatief voor de aankoop van een nieuwe machine die, in principe, voldoet aan de huidige stand van de techniek.
 
Bij een revisie moet eveneens rekening gehouden worden met die stand van de techniek. De beste weergave daarvan vormen de normen die in het kader van de MRL geharmoniseerd zijn. Dat zijn onder meer:
De volledige lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de MRL vindt u hier.

Wat te doen?

Wanneer het ontwerp, de functie of de veiligheid van een machine wordt gewijzigd, moet de omvang van de wijzigingen worden beoordeeld. Indien deze ingrijpend zijn (bv. wanneer nieuwe significante gevaren en risico’s of een nieuw besturingssysteem worden geïntroduceerd), kan het zijn dat de machine als een ‘nieuwe’ machine moet worden beschouwd. In dat geval moet een overeenstemmingsbeoordeling worden uitgevoerd en moet men er zich van verzekeren dat aan de eisen van de van toepassing zijnde richtlijnen (onder meer de Machinerichtlijn) is voldaan.

Meer informatie over de te volgen stappen vindt u in het artikel Tweedehandsmachine zonder CE-markering: wat nu?
 
Maar ook als de wijzigingen minder omvangrijk zijn, moet men er zich van vergewissen dat de werkzaamheden zorgvuldig gebeuren zodat de machine veilig blijft. Indien de machine naderhand verder wordt verkocht, moet men tevens voldoen aan de eisen die gelden als leverancier.

Besluit

Machines worden soms gereviseerd of aangepast, voor eigen gebruik of voor doorverkoop als tweedehandsmachine. De omvang van de wijzigingen die aan de originele machine worden aangebracht, kan resulteren in verplichtingen voor de eigenaar of degene die de werkzaamheden uitvoert. In sommige gevallen moet de machine als een ‘nieuwe’ machine worden beschouwd en zal ze onderhevig zijn aan een overeenstemmingsbeoordeling en de eisen met betrekking tot CE-markering uit de MRL. Een grondige revisie, waarbij alleen onderdelen door gelijkaardige versies worden vervangen, zal echter geen aanleiding geven tot een nieuwe CE-markering. Alle aanpassingen moet echter gebeuren in lijn met de eisen van Bijlage I van de MRL.

Meer info online


Gepubliceerd op 07-02-2019

  229