Veiligheid

Seveso-samenwerkingsakkoord goedgekeurd

Vrijdag 15 januari heeft de federale regering op voorstel van Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters en Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de drie gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Er is ook een wetsontwerp goedgekeurd waardoor het parlement zijn instemming kan verlenen aan dit samenwerkingsakkoord. 

De essentie van het Seveso-Samenwerkingsakkoord is de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de bescherming van werknemers en omwonenden, en van het leefmilieu tegen de gevolgen van een dergelijk ongeval. 

Minister van Economie Kris Peeters: ‘Door de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord geven we duidelijkheid over de richtlijnen bij zware emissies, brand of explosies die ernstig gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de burger en het milieu. We hebben ook bijzondere aandacht voor de preventie en bescherming van werknemers die werken in deze bedrijven met potentieel hoge risico’s, zoals bv. in de chemische sector in de Haven van Antwerpen’.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon: ‘Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten we een belangrijke stap in het kader van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid. In deze nieuwe voorschriften staat de veiligheid van de bevolking rond Seveso-bedrijven centraal. Het is de eerste taak van de overheid om de bevolking op de best mogelijke manier te beschermen tegen calamiteiten, en de noodplannen op de meest secure manier up-to-date te houden.’

Het Seveso-samenwerkingsakkoord is nodig om de Europese richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012, die betrekking heeft op de preventie van zware industriële ongevallen met gevaarlijke stoffen, in Belgisch recht om te zetten. Deze richtlijn bevat immers niet alleen verplichtingen voor de Belgische Staat, maar ook voor de gewesten, aangezien zij bevoegd zijn voor leefmilieu en ruimtelijke ordening. De EU-richtlijn integreert het nieuw Europees systeem voor de indeling van stoffen en mengsels, waardoor de bestaande Seveso-regelgeving moest worden aangepast. De richtlijn brengt ook verduidelijking over de volgende punten: 
  • uitbreiding en versterking van de actieve informatieverstrekking naar het publiek; 
  • integratie van de "Aarhus"-bepalingen inzake toegang tot informatie, raadpleging en betrokkenheid van het publiek bij projecten en plannen en toegang tot de rechter; 
  • versterking van de inspectie-opdracht en meer gedetailleerde regels voor het inspectiesysteem; 
  • verplichting tot coördinatie van de procedures voor het uitvoeren van taken indien er verscheidene autoriteiten bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn. 
Dit samenwerkingsakkoord vervangt het oude Seveso-samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999. De ministerraad keurt tevens een wetsontwerp goed wat de parlementaire bespreking en instemming met het samenwerkingsakkoord op federaal vlak mogelijk maakt.
 

Gepubliceerd op 22-01-2016

  290