Veiligheid

Terug naar het werk: een instrument om obstakels op te sporen

Een nieuw instrument bevordert de werkhervatting bij personen met geestelijke gezondheidsproblemen of overbelastingsletsels.

De tool ORTESES (Obstacles au Retour au Travail Et Sentiment d’Efficacité pour les Surmonter) werd recent gevalideerd door Canadese onderzoekers. Zij testten het systeem in drie fasen. Tijdens een eerste fase vulden de deelnemers de ORTESES vragenlijst en een tweede, sociaaldemografische enquête in. Twee weken later, tijdens fase 2, werd onderzocht of de resultaten van de vragenlijst stabiel bleven. Ten slotte, in fase 3, zes maanden na fase 1, werd de voorspellende waarde van de tool getest. Alle deelnemers aan fase 1 werden opnieuw opgebeld om na te gaan of ze hun beroepsactiviteit hadden hervat.

De resultaten

De eerste versie van de tool telde 97 verklaringen, verdeeld over zes grote conceptuele categorieën. Bij de analyse werd echter een beroep gedaan op 46 verklaringen, verdeeld over tien dimensies:

 • vrees om te hervallen;
 • cognitieve problemen;
 • moeilijkheden met betrekking tot geneesmiddelen;
 • eisen eigen aan de werkpost;
 • gevoel van onrechtvaardigheid in de organisatie;
 • moeilijke relatie met de directe leidinggevende;
 • moeilijke relaties met de collega's;
 • moeilijke relaties met de verzekeringsmaatschappij;
 • verenigbaarheid gezin-werk;
 • verminderde motivering om het werk te hervatten.

De tien dimensies blijven stabiel in de tijd (2 weken) bij de twee populaties: courante geestelijke aandoeningen (TMC) en overbelastingsletsels (TMS).

Naast het aantal weken werkverlet en de ervaren pijn hebben vier aspecten (ervaren obstakels en gevoel van efficiëntie) een voorspellende waarde over de werkhervatting van personen met een TMS:

 • vrees om te hervallen;
 • eisen eigen aan de werkpost;
 • gevoel van onrechtvaardigheid in de organisatie;
 • moeilijke relatie met de directe leidinggevende.

Bij personen met een TMC zijn er twee significante voorspellende factoren:

 • eisen eigen aan de werkpost;
 • cognitieve problemen.
Waardevol en snel

Al bij al is ORTESES een waardevolle tool die niet te veel tijd in beslag neemt - 46 verklaringen, verdeeld over tien dimensies. Na te hebben bepaald welke dimensies of verklaringen een probleem stellen, kan de betrokkene "een gesprek met zijn cliënt aanknopen en de nodige maatregelen en strategieën uitwerken". Men kan de tool ook als opvolgingsinstrument gebruiken om na te gaan of bepaalde obstakels verdwijnen dan wel blijven bestaan in de werkomgeving of in het privéleven.

ORTESES is voortaan beschikbaar op de Quebecse website Retrame. Klik hier, voer vervolgens de gebruikersnaam reintegration en het wachtwoord retrame in. U krijgt dan een lijst van documenten te zien, waaronder de ORTESES vragenlijst in versies voor TMC en TMS.

Meer info op senTRAL:
Sociaalprofessionele re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt (Nieuws)
Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (Nieuws)

Gepubliceerd op 07-12-2016

  311