Toolbox Covid-19 als hulp bij ter beschikkingstelling van uitzendkrachten

 In deze periode van de pandemie Covid-19  zijn de ondernemingen verplicht om maatregelen te nemen voor de volksgezondheid en het voorkomen van besmetting op de werkplek. Hoe zit het met de verplichtingen van informatie-uitwisseling tussen de gebruiker, het uitzendbureau en de uitzendkracht met betrekking tot het voorkomen van risico's in verband met Covid-19?
 
De werkpostfiche

De werkpostfiche is het instrument dat door de Codex voor welzijn op het werk wordt opgelegd (Codex art.X.2-3) teneinde de informatie-uitwisseling in de kenmerkende driehoeksverhouding voor uitzendarbeid, te waarborgen. Het model van de werkpostfiche is wettelijk vastgelegd (Bijlage X.2-1). De inhoud heeft betrekking op de aard van het werk, de aanwezigheid van gezondheidsrisico's in verband met een specifieke werkpost of welbepaalde functie en de getroffen preventieve maatregelen zoals de verplichting tot voorafgaand gezondheidstoezicht, moederschapsbescherming of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkpostfiche is bijgevolg een standaarddocument waarvan de inhoud voortvloeit uit de risicoanalyse zoals gespecificeerd in de Welzijnswet.  

Specifieke maatregelen m.b.t. Covid-19

De aanvullende maatregelen die ondernemingen nemen in de strijd tegen Covid-19 hebben niet dezelfde wettelijke basis. In het algemeen zijn deze maatregelen, met uitzondering van de medische beroepen, gebaseerd op een risico voor de volksgezondheid dat niet eigen is aan de werkplek. Het is dus onnodig om het model, noch de inhoud van de werkpostfiche te wijzigen.

Hetzelfde niveau van bescherming

Bij het in dienst nemen van uitzendkrachten, moet de gebruiker hen echter hetzelfde niveau van bescherming garanderen als aan zijn vaste werknemers. De maatregelen die in een onderneming worden genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, vormen geen uitzondering op de regel. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk en diezelfde maatregelen zijn geldig voor iedereen op de werkplek. Deze maatregelen moeten ook genomen worden ten opzichte van derden, of het nu gaat om klanten, leveranciers of bezoekers.

Uitwisseling van informatie is noodzakelijk

Een uitwisseling van informatie voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht is echter noodzakelijk. Het uitzendbureau, als werkgever op juridisch vlak, stelt zijn uitzendkracht alleen ter beschikking bij die gebruiker die voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om besmetting in zijn onderneming tegen te gaan. Het uitzendkantoor informeert de kandidaat-uitzendkracht, voorafgaand van zijn terbeschikkingstelling, over de door de gebruiker genomen maatregelen en afspraken op de werkplek.

Een toolbox Covid-19 voor de uitzendbureaus

Preventie en Interim heeft een toolbox Covid-19 ontwikkeld om de uitwisseling van informatie over pandemiegerelateerde maatregelen te vergemakkelijken en de drie belanghebbenden bewuster te maken (uitzendbureaus, gebruikers en uitzendkrachten). Deze toolbox bestaat uit 4 hulpmiddelen: een vragenlijst voor de klanten van uitzendbureaus, een checklist voor de gebruiker "onthaal van de uitzendkracht", een checklist en een infofiche over de basisregels voor de uitzendkrachten.

Een vragenlijst voor de gebruiker

De vragenlijst voor de gebruiker is niet bedoeld als een controle door het uitzendkantoor. De bedoeling hiervan is het uitwisselen van nuttige informatie over de genomen specifieke maatregelen om besmetting op de werkplek te voorkomen. De werkpostfiche én de antwoorden op de vragenlijst worden aan de uitzendkracht getoond tijdens een eerste onthaal door het uitzendbureau.

Een checklist voor de uitzendkracht

Een checklist voor de uitzendkracht waaruit hij kan opmaken welke maatregelen er voor hem zijn voorzien door de gebruiker. Uitgaande de checklist kan de uitzendkracht nagaan of er rekening is gehouden met de door de overheid opgelegde maatregelen op zijn nieuwe werkplek. Mocht dit niet het geval zijn, kan de uitzendkracht zijn uitzendbureau hierover gemakkelijker informeren en zal deze de nodige maatregelen nemen ten opzichte van zijn klant.

Een checklist ‘onthaal’ voor de gebruiker

De checklist is een hulpmiddel voor de gebruiker om het onthaaldocument voor de uitzendkracht uit te breiden met de extra maatregelen m.b.t. Covid-19. De onthaalverantwoordelijke kan hiermee nagaan of de uitzendkracht alle informatie over de specifieke maatregelen m.b.t. Covid-19 heeft ontvangen. De checklist is ook een extra middel om de gebruikers te wijzen op het belang van een goed onthaal ure voor uitzendkrachten op zijn werkplek.  

Bovendien bevat de toolbox een infofiche met de basisregels om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.  Met deze fiche kunnen de uitzendbureaus hun werknemers bewust maken van hun individuele verantwoordelijkheid in de strijd tegen besmetting.

De hulpmiddelen van de toolbox Covid-19 van PI zijn beschikbaar op de website van Preventie en Interim.


Auteur: Marijke Bruyninckx (Preventie en Interim)

Gepubliceerd op 28-05-2020

  155