Veiligheid

Verdere resultaten inspectiecampagne liften

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften legt in verschillende fases de risicoanalyses en moderniseringswerken vast die dienen te gebeuren aan liften. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd gevraagd naar de inspectie van de liften. Hoeveel controles werden er de laatste vijf jaar uitgevoerd en hoeveel inbreuken werden er vastgesteld voor het niet of niet tijdig uitvoeren van risicoanalyses? Hoeveel controles werden in het jaar 2015 uitgevoerd en hoeveel inbreuken werden vastgesteld voor het niet of niet tijdig uitvoeren van moderniseringswerken?

Wetgeving

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften legt in verschillende fases de risicoanalyses en moderniseringswerken vast die dienen te gebeuren aan liften. Voor meer recente liften is er sprake van het uitvoeren van risicoanalyses na 15 jaar gebruik en opnieuw met tussenpozen van maximum 15 jaar (nvdr: Indien het gaat over een lift die hoofdzakelijk gebruikt wordt binnen het arbeidsmilieu, gebeurt de risicoanalyse in overleg met een preventieadviseur van de betrokken interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (zie art. 4 van het KB van 9 maart 2003)). Voor oudere liften werd een fasering opgelegd. Op 31 december 2014 verliep de overgangstermijn, waarbij de modernisatie van de liften, in bedrijf gesteld tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999 (datum waarop de CE-markering van toepassing geworden is), uiterlijk diende uitgevoerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003.
 

Inspectiecampagne

De beide toezichthoudende inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, voor wat de liften in een arbeidsomgeving betreft, respectievelijk de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor wat de liften in een residentiële omgeving betreft, hebben dan ook beslist om in 2015 een gezamenlijke inspectiecampagne op te starten.

Bij de externe diensten voor technische controles op de werkplaats werden lijsten opgevraagd van liften die simultaan aan de volgende drie criteria beantwoorden:
 

  • de liften zijn in dienst gesteld tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999;
  • het modernisatieprogramma werd niet uitgevoerd;
  • de door de externe dienst voor technische controles opgestelde keuringsverslagen vermelden één of meerdere non-conformiteiten die van die aard zijn, dat de lift niet verder veilig kan worden gebruikt, een zogenaamd C-besluit.

Omdat voor de liften in bedrijf gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 de deadline voor het uitvoeren van het modernisatieprogramma verstrijkt op uiterlijk 31 december 2016 respectievelijk op 31 december 2022 voor de liften in dienst gesteld voor 1 januari 1958, werd in onderling overleg besloten dat de scoop van de gemeenschappelijke inspectiecampagne zich zou beperken tot de liften in dienst gesteld tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999. Gelet op het verstrijken van de termijn op 31 december 2016 voor het uitvoeren van het modernisatieprogramma zullen vanaf 1 januari 2017 ook de liften, in dienst gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 meegenomen worden in de controle tijdens deze gerichte campagne.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft in het kader van deze campagne, voor liften in dienst gesteld tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999, de gegevens ontvangen van de externe diensten voor technische controle van 1434 niet-conforme liften in de arbeidsomgeving. Hiervan werden 702 liften op 397 adressen, verspreid over gans België, gecontroleerd.

De campagne wordt voortgezet in 2016. Volgens de voorlopig beschikbare cijfers, ontving de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk een lijst van 2207 niet-conforme liften in de arbeidsomgeving. Hiervan zijn er 604 op 203 verschillende adressen die gecontroleerd zijn of in de komende tijd nog gecontroleerd zullen worden. Er kunnen dan ook nog geen verdere statistische gegevens worden verstrekt voor de resultaten van deze campagne voor het eerste semester van 2016.

Meer informatie over deze inspectiecampagne is terug te vinden in het nieuwsartikel "Modernisering van liften komt traag op gang".
 

Gepubliceerd op 21-09-2016

  280